Kursplan

Kursplan: Afrikanska studier: Språk och nationalitet i afrikanska flerspråkiga länder

Kurskod: SS3005
Poäng: 7 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Svenska som andraspråk (SSA)
Ämnesgrupp: Svenska som andraspråk
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Svenska som andraspråk1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1AXX
Fastställd:
Fastställd 2014-08-18.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-08-18.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska de studerande kunna:

  • analysera, reflektera över och diskutera språkens roll i det postkoloniala Afrika utifrån aktuella teorier och forskning
  • analysera, bedöma och diskutera frågeställningar som berör språkpolicy på nationell nivå, så som frågan om språkval för undervisning, på såväl primär, sekundär som tertiär nivå
  • visa kritisk och teoretisk medvetenhet om centrala kunskapsfrågor inom det språkpolitiska området, såväl en överblick över centrala frågeställningar som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området
  • visa förmåga att integrera kunskap från olika kunskapsområden av relevans för språkpolitiska frågor, så som lingvistik, sociologi, statsvetenskap, historia samt antropologi
  • visa sig besitta sådan studiefärdighet som är nödvändig för fortsatta studier på forskarutbildningsnivå.

Innehåll

I denna kurs behandlas frågor om språkpolicy och språkpolitik i en afrikansk kontext. Kursen behandlar frågor såsom relationer mellan språk och nation; territorialitet gentemot nationalitet, begreppen enhet/integration/enighet i ett flerspråkigt perspektiv; språk- och utbildningspolitik samt dimensioner av mänskliga rättigheter vad gäller språkpolicy.

Examinationsformer

Kursen examineras genom skriftliga uppgifter.

Arbetsformer

Arbetet bedrivs i form av föreläsningar och seminarier. Kursen ges på engelska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Antingen Svenska som andraspråk 90 hp eller en filosofie kandidatexamen (motsvarande 180 hp) med huvudområde humaniora, samhällsvetenskap, utbildningsvetenskap eller motsvarande.

Övrigt

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur