Kursplan

Kursplan: Flerspråkighet, interaktion och identitetsskapande i klassrum

Kurskod: SS3007
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Svenska som andraspråk (SSA)
Ämnesgrupp: Svenska som andraspråk
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Svenska som andraspråk1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
Fastställd:
Fastställd 2014-10-30.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-10-30.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa fördjupad förståelse om interaktionens betydelse för språk- och kunskapsutveckling i ett flerspråkighetsperspektiv
  • visa kännedom om interaktionsforskningens historiska utveckling inom flerspråkighetsfältet
  • visa goda kunskaper om teoretiska perspektiv på språkande, identitetsskapande och lärande samt utifrån dessa kunna diskutera villkor för lärande för flerspråkiga elever i skolan
  • visa god kännedom om samt kritiskt reflektera kring metodologiska och etiska frågor vid studier av interaktion generellt och klassrumsinteraktion specifikt
  • bearbeta och analysera samtalsmaterial från flerspråkiga klassrumssammanhang samt kritiskt reflektera kring denna process
  • visa fördjupad kännedom om något avgränsat område inom flerspråkighetsforskningen med fokus på interaktion, lärande och identitet.

Innehåll

I kursen behandlas aktuell forskning kring flerspråkighet i klassrummet där särskilt betydelsen av interaktion för språk- och kunskapsutveckling samt identitetsskapande uppmärksammas. Möjligheter och hinder för användingen av flera språk i klassrummet belyses och diskuteras. I kursen belyses även interaktionsforskningens historiska utveckling inom flerspråkighetsfältet. Fokus i kursen riktas mot relationen mellan interaktion, identitet och lärande när det gäller elever med svenska som andraspråk. Under kursen bearbetas och analyseras autentiska samtal från flerspråkiga klassrumsmiljöer. Vidare belyses metodologiska och etiska frågor vid studier av interaktion generellt och i klassrummet specifikt. Under kursen väljer den studerande att fördjupa sig inom ett avgränsat område inom flerspråkighet med fokus på interaktion, lärande och identitet.

Examinationsformer

Kursen examineras genom en fältuppgift som presenteras muntligt och skriftligt, en skriftlig fördjupningsuppgift samt hemtentamen.

Arbetsformer

Arbetsformerna i kursen utgörs av föreläsningar, seminarier och en fältuppgift. Beroende på antalet studerande i kursen kan den komma att ges som läskurs.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Kandidatexamen om minst 180 hp inom humaniora eller utbildningsvetenskap eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Summary in English

The course is centered on the research on multilingualism in classrooms, where the particular importance of interaction for the development of language and knowledge, as well as the construction of identity, is highlighted. The opportunities and the obstacles for using many languages in the classroom are examined and discussed. The historical development of research on interaction in the field of multilingualism is studied in the course. Specific attention is given to the relation between interaction, identity and learning for pupils with Swedish as a second language. During the course, authentic interaction data from multilingual classroom settings is processed and analyzed. Also, methodological and ethical issues with regards to interaction research in general and classroom interaction specifically are highlighted. During the course, the students choose to focus on a limited area of multilingual research with a particular focus on interaction, learning and identity.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UXJ
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Kandidatexamen om minst 180 hp inom humaniora eller utbildningsvetenskap eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:2

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2UXH
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Kandidatexamen om minst 180 hp inom humaniora eller utbildningsvetenskap eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:2

Ansök

Ansök på Antagning.se