Kursplan

Kursplan: Flerspråkiga röster i svensk skönlitteratur

Kurskod: SS3008
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Svenska som andraspråk (SSA)
Ämnesgrupp: Svenska som andraspråk
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Svenska som andraspråk1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
Fastställd:
Fastställd 2014-10-30.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-10-30.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa god kännedom om litteraturvetenskapliga och språkvetenskapliga perspektiv med betydelse för analys av skönlitteratur med flerspråkiga röster och olika språkliga varieteter
  • diskutera betydelsen av att flerspråkiga röster och språkliga varieteter gestaltas i skönlitterära verk
  • analysera samtida svenskspråkiga skönlitterära verk där frågor relaterade till migrantskap, integrations- och identitetsprocesser, syn på Sverige, längtan och främlingskap förekommer
  • visa fördjupad förståelse för de skönlitterära texternas egenart i förhållande till andra texter
  • diskutera relevanta teoretiska modeller som används för analys av skönlitterära texter
  • genomföra en litterär textanalys som presenteras så att form och innehåll skapar en sammanhängande enhet.

Innehåll

I denna kurs utvecklar den studerande fördjupade kunskaper om svenskspråkig skönlitteratur med flerspråkiga röster. Skönlitteratur som berör frågor relaterade till migrantskap, integrations- och identitetsprocesser, syn på Sverige, längtan och främlingskap analyseras och diskuteras. Den studerande utvecklar förmågan att analysera flerspråkighet i skönlitteraturen utifrån olika perspektiv och särskilt fokus riktas mot hur författare använder flera olika språkliga varieteter i skönlitterära verk. Inom kursens ram genomför den studerande en litterär textanalys av ett eller flera litterära verk av relevans för kursen.

Examinationsformer

Kursen examineras fortlöpande genom muntlig och skriftlig presentation av uppgifter samt genom hemtentamen.

Arbetsformer

Arbetsformerna i kursen utgörs av föreläsningar, egen inläsning av litteratur och seminarieövningar. Beroende på antalet studerande i kursen kan den komma att ges som läskurs.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Kandidatexamen om minst 180 hp inom humaniora eller utbildningsvetenskap eller motsvarande kunskaper

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande. Kursen kan ingå i magisterexamen i Svenska som andraspråk.

Summary in English

In this course, students further their knowledge about Swedish literature characterized by multilingual voices. Literature concerning issues related to migration, integration and identity processes; Sweden as a host country; and longing and alienation are analyzed and discussed. Students develop the ability to analyze multilingualism in literature from various perspectives, and special focus is given to the author’s use of different varieties of language in fiction. Within the framework of the course, students perform a literary analysis of one or more literary texts of relevance.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VDK
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Kandidatexamen om minst 180 hp inom humaniora eller utbildningsvetenskap eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:2

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2VDJ
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Kandidatexamen om minst 180 hp inom humaniora eller utbildningsvetenskap eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:2

Ansök

Ansök på Antagning.se