Kursplan

Kursplan: Litteracitet och flerspråkighet

Kurskod: SS3009
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Svenska som andraspråk (SSA)
Ämnesgrupp: Svenska som andraspråk
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Svenska som andraspråk1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
Fastställd:
Fastställd 2014-10-30.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-10-30.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • diskutera frågor gällande litteracitetens betydelse, funktion och gränser i olika språkliga och kulturella sammanhang
  • analysera olika frågor relaterade till skriftspråksanvändning i flerspråkiga sammanhang
  • kritiskt diskutera frågor kring makt och undervisning i relation till litteracitet
  • visa djup insikt inom ett område inom kunskapsområdet litteracitet och flerspråkighet
  • visa insikt om metodologiska frågor i relation till etnografiskt inriktad litteracitetsforskning.

Innehåll

I denna kurs studeras litteracitet utifrån ett flerspråkigt perspektiv. Den teoretiska ansatsen är etnolingvistisk, vilket innebär att litteracitetens betydelse, funktion och gränser i olika språkliga och kulturella sammanhang står i fokus. Frågor relaterade till skriftspråksanvändning i flerspråkiga sammanhang, i synnerhet skriftspråksanvänding i multimodala sammanhang. Även frågor om relationer mellan litteracitet och makt samt mellan litteracitet och undervisning behandlas. Inom kursens ram genomför den studerande en mindre fördjupningsstudie inom ett väl avgränsat område av relevans för kursen.

Examinationsformer

Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter samt en mindre fördjupningsuppgift som redovisas såväl muntligt som skriftligt.

Arbetsformer

Arbetsformerna i kursen utgörs av föreläsningar och seminarieövningar. Beroende på antalet studerande i kursen kan den komma att ges som läskurs.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Kandidatexamen om minst 180 hp inom humaniora eller utbildningsvetenskap eller motsvarande kunskaper

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande. Kursen kan ingå i magisterexamen i Svenska som andraspråk.

Summary in English

In this course, literacy is studied from a multilingual perspective. The theoretical approach is ethnolinguistic, which means that the meaning, function and borders of literacy in different linguistic and cultural contexts are the focus. Questions related to the use of literacy in multilingual settings, in particular in multimodal contexts, are examined. Also, questions about the relation between literacy and power as well as literacy and education are examined. Within the framework of the course, the student carries out a small indepth study in a well defined area of relevance for the course.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VQN
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Kandidatexamen om minst 180 hp inom humaniora eller utbildningsvetenskap eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:1

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2VQP
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Kandidatexamen om minst 180 hp inom humaniora eller utbildningsvetenskap eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:1

Ansök

Ansök på Antagning.se