Kursplan

Kursplan: Svensk fonologi i ett andraspråksperspektiv

Kurskod: SS3010
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Svenska som andraspråk (SSA)
Ämnesgrupp: Svenska som andraspråk
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Svenska som andraspråk1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
Fastställd:
Fastställd 2015-12-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-12-14.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa praktisk och teoretisk behärskning av svenskans segmentella och prosodiska drag i ett andraspråksperspektiv, och av dessa drags vikt för begriplighet vid muntlig kommunikation
  • visa god förståelse för och detaljerad kunskap om faktorer som enligt relevant forskning påverkar inlärandet av ett andraspråksuttal
  • analysera olika typer av andraspråksuttal vad gäller realisering av prosodiska och segmentella drag
  • diskutera och problematisera didaktiska aspekter av fonologin och deras relation till den akustisk-artikulatoriska nivån.

Innehåll

I kursen belyses olika aspekter av andraspråksuttal. De fonologiska och artikulatorisk-akustiska dragen tas upp till analys och diskuteras utifrån ett didaktiskt perspektiv. Vidare behandlas teorier om inlärning av andraspråksuttal och om vilka faktorer som påverkar inlärningen. Prosodiska och segmentella drag, samt deras realisering diskuteras med fokus på begriplighet, kommunikation och interaktion.

Examinationsformer

Examination sker i form av skriftliga inlämningsuppgifter.

Arbetsformer

Arbetsformerna är föreläsningar, seminarier och en laboration. Beroende på antalet studerande i kursen kan den även komma att ges som läskurs med en eller flera inspelade föreläsningar.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng med huvudområde språk eller lingvistik varav 7,5 högskolepoäng fonetik/fonologi eller motsvarande kunskaper. Dessutom krävs kunskaper motsvarande gymnasieskolans svenska B/3 och engelska B/6

Övrigt

Summary in English

The course highlights different aspects of second language pronunciation. The phonological and articulatory-acoustic elements are analysed and discussed from a didactical perspective. Theories of learning to pronounce a second language are dealt with together with the factors that affect learning. Prosodic and segmental traits, and their realisation, are discussed with focus on comprehension, communication and integration.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UXL
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng med huvudområde språk eller lingvistik varav 7,5 högskolepoäng fonetik/fonologi eller motsvarande kunskaper. Dessutom krävs kunskaper motsvarande gymnasieskolans svenska B/3 och engelska B/6

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:2

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2UXK
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng med huvudområde språk eller lingvistik varav 7,5 högskolepoäng fonetik/fonologi eller motsvarande kunskaper. Dessutom krävs kunskaper motsvarande gymnasieskolans svenska B/3 och engelska B/6

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:2

Ansök

Ansök på Antagning.se