Kursplan

Kursplan: Svenska som andraspråk: Examensarbete för magisterexamen

Kurskod: SS3011
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Svenska som andraspråk (SSA)
Ämnesgrupp: Svenska som andraspråk
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Svenska som andraspråk1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1E
Fastställd:
Fastställd 2016-06-09.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-06-09.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa förmåga att självständigt planera, genomföra och redovisa ett avgränsat vetenskapligt arbete inom andraspråksområdet som visar på god teoretisk och metodologisk insikt
  • visa fördjupad kunskap om och förståelse för andraspråksforskningens tvärvetenskapliga bredd både nationellt och internationellt
  • visa väsentligen fördjupad kunskap och förståelse inom något av andraspråksforskningens områden
  • visa god förmåga att tillämpa kunskap om andraspråksforskningen generellt samt inom något specifikt område i form av egna analyser som visar på hög grad av teoretisk medvetenhet
  • visa fördjupad förmåga att analysera, värdera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom konstruktiv respons och på så sätt bidra till kunskapsutveckling inom ett avgränsat område av andraspråksforskningen.

Innehåll

Inom denna kurs fördjupar sig studenten inom något område inom andraspråksfältet genom att självständigt planera och genomföra en väl avgränsad forskningsuppgift som tillför ny kunskap inom området. Arbetet genomförs i form av en skrivprocess där studenten ventilerar och diskuterar sitt arbete med handledaren och andra studenter. Arbetet redovisas i form av en vetenskaplig uppsats. Under arbetsprocessen och vid ventileringen granskar och diskuterar studenten vetenskaplig metod och teori både utifrån det egna och övriga kurskamraters examensarbeten. I examensarbetet ingår även att studenten opponerar på en annan students examensarbete.

Examinationsformer

Kursen examineras genom det självständiga examensarbetet som genomförs enskilt samt genom respondering och opposition av annat examensarbete.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är självständigt arbete under handledning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Examen på grundnivå inom humaniora eller samhällsvetenskap om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen samt 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom humaniora eller samhällsvetenskap, varav minst 15 högskolepoäng i Svenska som andraspråk eller motsvarande kunskaper

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Val av uppsatsämne ska godkännas av examinator.

Summary in English

In this course, students specialise within an area in the field of second languages by independently planning and implementing a well-defined research assignment that adds new knowledge to the field. The work is carried out in the form of a writing process where the students present, defend and discuss their work with the supervisor and other students. The work is presented in the form of a scholarly paper. During the work process and at the defence, students will review and discuss scientific method and theory, with regardsw to both their own thesis and those of their fellow students. The assignment also includes the opposition of another student‘s thesis.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VDM
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Examen på grundnivå inom humaniora eller samhällsvetenskap om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen samt 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom humaniora eller samhällsvetenskap, varav minst 15 högskolepoäng i Svenska som andraspråk eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:1

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2VDL
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Examen på grundnivå inom humaniora eller samhällsvetenskap om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen samt 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom humaniora eller samhällsvetenskap, varav minst 15 högskolepoäng i Svenska som andraspråk eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:1

Ansök

Ansök på Antagning.se