Kursplan

Kursplan: Dataanalys och statistik I

Kurskod: ST1013
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Statistik (STA)
Ämnesgrupp: Statistik
Utbildningsområde: Naturvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Mikrodataanalys1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2010-12-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2010-12-15.
Reviderad:
Reviderad 2013-02-13.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2013-02-13.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter kursen skall studenten kunna:

 • sammanfatta och tolka data med beskrivande statistik.
 • tolka datautskrifter från enkel linjär regression.
 • utföra statistisk inferens.
 • beräkna sannolikheter med hjälp av normalfördelningen.
 • beräkna väntevärden för slumpvariabler samt använda additions- och multiplikationsregeln för sannolikhetsberäkningar.
 • redogöra för datainsamling via stickprov och experiment.
 • använda statistisk mjukvara inom ramen för kursens innehåll.
 • använda terminologin inom ramen för kursens innehåll.

Innehåll

I kursen ingår att hitta offentlig statistik samt att beskriva data med hjälp av olika grafer och att dra slutsatser om datas fördelning utifrån grafer. Dessutom ingår att sammanställa rådata i en tabell och principer för att läsa ut information ur tvåvägstabeller. Kursen tar även upp hur man sammanfattar data med centralmått, spridningsmått och sambandsmått samt hur man analyserar data med hjälp av normalfördelningen. Dessutom ingår principer för datainsamling via experiment och via sampling. Hur man analyserar samband mellan variabler med hjälp av spridningsdiagram, enkel linjär regression och korrelationsmått samt hur man illustrerar och tolkar samband med hjälp av en korstabell ingår också. Kursen behandlar även begreppen slump, sannolikhet och slumpvariabel samt grundläggande principer och lagar inom sannolikhetsläran. Hur populationsparametrarna medelvärde och andel skattas och skattningarnas fördelning samt normalapproximation och centrala gränsvärdessatsen förklaras. Skattning av medelvärde och andel samt skillnader mellan två medelvärden respektive andelar med hjälp av konfidensintervall och hur man drar slutsatser utifrån resultaten ingår också. I kursen används statistisk mjukvara.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen.

Arbetsformer

Föreläsningar, lektioner, handledning samt räkne- och datorövningar.

Då kursen ges på distans är föreläsningar och övningar inspelade.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Områdesbehörighet 7/A7 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet i Fysik A/ Fysik1b1/Fysik1a

Övrigt

Studentens praktiska arbete kan anpassas till studentens huvudområde.

Max fem tentamenstillfällen.

Examinationspoäng erhålles från duggor, inlämningsuppgifter och tentamen. Studenten behåller examinationspoäng från duggor och inlämningsuppgifter till och med den andra schemalagda tentamen för kurstillfället.

Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med följande kurser:
Statistik inom datavetenskap och IT - Grundnivå 1. 7,5hp.
Statistik, dataanalys och sannolikhetskalkyl för ekonomer- grundnivå 1. 15hp.
Behörighetsgivande kurs i dataanalys och statistik för masterprogram i Business Intelligence - Grundnivå 1. 7,5hp.

Kursen ersätter kursen ST 1001

Summary in English

Litteratur

 • De V. R. D., Velleman, P. F., Bock, D. E.. (2008) Stats : data and models. 2 uppl. Boston : Pearson/Addison-Wesley. (869 s). ISBN 978-0-321-46855-0
  Anmärkning: Latest edition
  Läsanvisning: Valda delar ca 400 sid.

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UYJ
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v39, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Borlänge
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:P
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 7/A7 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet i Fysik A/ Fysik1b1/Fysik1a

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2UZD
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Borlänge)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 7/A7 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet i Fysik A/ Fysik1b1/Fysik1a

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:1
Obligatoriska online träffar:0

Ansök

Ansök på Antagning.se