Kursplan

Kursplan: Statistik för ekonomer

Kurskod: ST1020
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Statistik (STA)
Ämnesgrupp: Statistik
Utbildningsområde: Naturvetenskapliga området, 100%
Fastställd:
Fastställd 2013-09-12.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-09-12.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter kursen skall studenten kunna:

  • Använda sig av grundläggande deskriptiv statistik.
  • Utföra enklare beräkningar av sannolikheter av händelser samt kunna hantera några vanliga sannolikhetsfördelningar.
  • Utföra statistisk inferens.
  • Tolka datautskrifter från regressionsanalys.
  • Använda statistisk mjukvara som hjälpmedel inom ramen för kursens innehåll.
  • Använda terminologin inom ramen för kursens innehåll.

Innehåll

Kursen ger en intoduktion i enkätkonstruktion och hur man hittar offentlig statistik. Hur man beskriver data med hjälp av olika grafer samt drar slutsatser om datas fördelning utifrån grafer ingår liksom principer för att läsa ut information ur tvåvägstabeller. Hur man sammanfattar data med centralmått, spridningsmått och sambandsmått samt hur man analyserar data med hjälp av normalfördelningen förklaras. I kursen ingår även att illustrera och analysera samband mellan variabler med hjälp av spridningsdiagram, enkel och multipel linjär regression samt korrelationsmått. Begreppen slump, sannolikhet och slumpvariabel, enkel och betingad sannolikhet, Bayes sats, samt oberoende behandlas liksom väntevärde och varians. Användning av träddiagram beskrivs. Populationsparametrarna medelvärde och andel, dess skattningar och skattningarnas fördelning samt centrala gränsvärdessatsen förklaras liksom konfidensintervall och hypotesprövning. Dessutom ingår hur man strukturerar en rapport.

Examinationsformer

Skriftlig salstentamen.

Arbetsformer

Föreläsningar, lektioner, handledning samt räkne- och datorövningar.
Frivilliga inlämningsuppgifter och duggor.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Områdesbehörighet 4/A4 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Studenten har rätt till fem tentamenstillfällen.

Studenten behåller examinationspoäng/betygsbedömning från inlämningsuppgifter, rapport och duggor till och med den andra schemalagda tentamen för kurstillfället.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med följande kurser:
Data analys och statistik I -Grundnivå 1, 7,5hp.
Statistik inom datavetenskap och IT - Grundnivå 1. 7,5hp.
Behörighetsgivande kurs i data analys och statistik för masterprogram i Business Intelligence - Grundnivå 1. 7,5hp.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur