Kursplan

Kursplan: Behörighetsgivande kurs i dataanalys och statistik för masterprogram i Business Intelligence

Kurskod: ST1027
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Statistik (STA)
Ämnesgrupp: Statistik
Utbildningsområde: Naturvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Mikrodataanalys1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2015-09-15.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-09-15.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter genomförd kurs skall studenten kunna:

  • sammanfatta och tolka data med beskrivande statistik.
  • tillämpa grunderna i enkel och multipel linjär regression.
  • utföra statistisk inferens.
  • beräkna sannolikheter med hjälp av normalfördelningen
  • beräkna väntevärden för slumpvariabler samt använda additions- och multiplikationsregel för sannolikhetsberäkningar.
  • känna till hur datainsamling kan gå till via stickprov och experiment.
  • ha förmåga att identifiera och använda statistisk mjukvara inom ramen för kursens innehåll.
  • ha kännedom om terminologin inom ramen för kursens innehåll.

Innehåll

I kursen ingår att hitta offentlig statistik samt att beskriva data med hjälp av olika grafer och att dra slutsatser om datas fördelning utifrån grafer. Dessutom ingår att sammanställa rådata i tabell och principer för att läsa ut information ur tvåvägstabeller. Kursen tar även upp hur man sammanfattar data med centralmått, spridningsmått och sambandsmått samt hur man analyserar data med hjälp av normalfördelningen. Dessutom ingår principer för datainsamling via experiment och via sampling. Hur man analyserar samband mellan variabler med hjälp av spridningsdiagram, enkel- och multipel linjär regression och korrelationsmått ingår också. Kursen behandlar även begreppen slump, sannolikhet och slumpvariabel samt grundläggande principer och lagar inom sannolikhetsläran. Hur populationsparametrarna medelvärde och andel skattas och skattningarnas fördelning samt normalapproximation och centrala gränsvärdessatsen förklaras. Kursen lär även ut hur man skattar medelvärde och andel samt skillnader mellan två medelvärden respektive andelar med hjälp av konfidensintervall och hur man drar slutsatser utifrån resultaten. Studenten skall själv identifiera och använda statistisk mjukvara för att lösa uppgifter.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen.

Arbetsformer

Internetbaserade föreläsningar och övningar.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Områdesbehörighet 7/A7 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet i Fysik A/ Fysik1b1/Fysik1a
  • samt minst 90 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Studentens praktiska arbete kan anpassas till studentens huvudområde.

Max fem tentamenstillfällen.

Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med följande kurser:
Data analys och statistik I, 7,5 hp, Grundnivå 1
Statistik inom datavetenskap och IT, 7,5 hp, Grundnivå 1
Statistik, data analys och sannolikhetskalkyl för ekonomer, 15hp, Grundnivå 1

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UZC
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Borlänge)
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:25
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 7/A7 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet i Fysik A/ Fysik1b1/Fysik1a
samt minst 90 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:1
Obligatoriska online träffar:0

Ansök

Ansök på Antagning.se