Kursplan

Kursplan: Statistik för ingenjörer

Kurskod: ST1028
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Statistik (STA)
Ämnesgrupp: Statistik
Utbildningsområde: Naturvetenskapliga området, 100%
Fastställd:
Fastställd 2016-09-22.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-09-29.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • skriva program i språket R,
 • använda grundläggande deskriptiv statistik
 • utföra statistisk inferens
 • använda regressionsanalys på givna data
 • beräkna väntevärde av slumpvariabler
 • använda några vanliga sannolikhetsfördelningar
 • tillämpa statistiska verktyg på ett ingenjörstypiskt problem

Innehåll

Kursen behandlar programmeringsspråket och beskrivande statistik såsom grafisk och numerisk sammanfattning av variabler. Konfidensintervall och hypotesprövning ingår liksom enkel och multipel linjär regression. Väntevärde och varians av slumpvariabler samt några vanliga sannolikhetsfördelningar ingår också.

Examinationsformer

Skriftlig salstentamen (7,5 hp).

Arbetsformer

Föreläsningar, lektioner och laborationer.

Frivilliga inlämningsuppgifter och duggor.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Områdesbehörighet 4/A4 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Studenten behåller bonuspoäng från frivilliga inlämningsuppgifter och duggor till och med den andra schemalagda tentamen för kurstillfället.

Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med följande kurser:
Data analys och statistik I- Grundnivå 1, 7,5hp.
Statistik inom datavetenskap och IT- Grundnivå 1, 7,5hp.
Behörighetsgivande kurs i data analys och statistik för masterprogram i Business Intelligence- Grundnivå 1, 7,5hp.

Kursen ersätter Statistik och numeriska metoder. (ST 1022)

Summary in English

 • Upon completion of the course, the student shall be able to;
 • write computer programs in the language R,
 • use basic descriptive statistics,
 • perform statistical inference
 • use regression analysis on given data,
 • calculate expected value from random variables,
 • use some common probability distributions,
 • practice statistical tools on a typical engeneering problem.

Litteratur

Referenslitteratur