Kursplan

Kursplan: Statistisk analys för data- och systemvetenskap

Kurskod: ST1029
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Statistik (STA)
Ämnesgrupp: Statistik
Utbildningsområde: Naturvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Mikrodataanalys1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2016-11-24.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-01-03.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter kursen skall studenten kunna:

 • Sammanfatta och tolka data med hjälp av beskrivande statistik.
 • Tolka datautskrifter från linjär regression.
 • Utföra statistisk inferens.
 • Beräkna sannolikheter med hjälp av sannolikhetsfördelningar.
 • Utföra beräkningar för slumpvariabler samt för beroende och oberoende händelser.
 • Använda statistisk mjukvara inom ramen för kursens innehåll.
 • Använda terminologin inom ramen för kursens innehåll.

Innehåll

Kursen tar upp hur man sammanfattar data med centralmått, spridningsmått och sambandsmått och hur data analyseras med hjälp av korstabell, spridningsdiagram och linjär regression. Hur populationsparametrarna medelvärde och andel skattas och skattningarnas fördelning samt normalapproximation och centrala gränsvärdessatsen förklaras. Vidare förklaras hur man beräknar och tolkar konfidensintervall för medelvärde och andel samt för skillnaden mellan medelvärden och andelar. I kursen ingår också hypotestest för medelvärde och andel samt för skillnaden mellan medelvärden och andelar. Sambandsanalys samt test för anpassningsgrad med hjälp av chi-två test ingår också. Hur data analyseras med hjälp av normalfördelningen, binomilafördelningen och poissonfördelningen förklaras. Kursen behandlar även begreppen slump, slumpvariabel, sannolikhet och grundläggande lagar inom sannolikhetsläran.
En introduktion till kombinatorik ingår också.

Examinationsformer

Skriftlig salstentamen.

Arbetsformer

Föreläsningar, lektioner, handledning samt räkne- och datorövningar.


Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Områdesbehörighet 7/A7 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet i Fysik A/ Fysik1b1/Fysik1a

Övrigt

Studentens praktiska arbete kan anpassas till studentens huvudområde.

Examinationspoäng erhålles från duggor, inlämningsuppgifter och tentamen. Studenten behåller examinationspoäng från duggor och inlämningsuppgifter till och med den andra schemalagda tentamen för kurstillfället.

Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med följande kurser:
Statistik inom datavetenskap och IT - Grundnivå 1. 7,5hp.
Statistik, dataanalys och sannolikhetskalkyl för ekonomer- grundnivå 1. 15hp.
Behörighetsgivande kurs i dataanalys och statistik för masterprogram i Business Intelligence - Grundnivå 1. 7,5hp.
Data analys och statistik I - Grundnivå 1. 7,5hp.
Statistik för ingenjörer - Grundnivå 1. 7,5hp.

Summary in English

At the end of the course students will be able to:

 • summarize and interpret data with the use of descriptive statistics.
 • interpret print-outs from linear regression.
 • perform statistical inference.
 • calculate probabilities with the use of probability distributions
 • perform calculations for random variables as well as for dependent and independent events.
 • use statistical software in the frame of the course content.
 • use the terminology in the framework for this course.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2USG
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 7/A7 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet i Fysik A/ Fysik1b1/Fysik1a

Ansök

Ansök på Antagning.se