Kursplan

Kursplan: Matematisk statistik för bygg- och samhällsplanerare

Kurskod: ST1030
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Statistik (STA)
Ämnesgrupp: Statistik
Utbildningsområde: Naturvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Samhällsbyggnadsteknik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd 2017-02-16.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-04-26.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • skriva program i språket R,
 • använda grundläggande deskriptiv statistik
 • utföra statistisk inferens
 • använda regressionsanalys på givna data
 • beräkna väntevärde av slumpvariabler
 • beräkna sannolikheter med hjälp av olika sannolikhetsfördelningar
 • tillämpa statistiska verktyg på bygg- och samhällsplanerar problem

Innehåll

Kursen behandlar beräknngar inom stokastik, däri ingår programmeringsspråket R och beskrivande statistik såsom grafisk och numerisk sammanfattning av variabler. Konfidensintervall och hypotesprövning ingår liksom enkel och multipel linjär regression. Väntevärde och varians av slumpvariabler samt några vanliga sannolikhetsfördelningar ingår också.

Examinationsformer

Skriftlig salstentamen (7,5 hp).

Arbetsformer

Föreläsningar, lektioner och laborationer.

Frivilliga inlämningsuppgifter och duggor.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Matematik för bygg- och samhällsplanerare, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Studenten behåller bonuspoäng från frivilliga inlämningsuppgifter och duggor till och med den andra schemalagda tentamen för kurstillfället.

Kursen kan tillgodoräknas i ämnet matematik.

Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med följande kurser:
Data analys och statistik I- Grundnivå 1, 7,5hp.
Statistik inom datavetenskap och IT- Grundnivå 1, 7,5hp.
Behörighetsgivande kurs i data analys och statistik för masterprogram i Business Intelligence- Grundnivå 1, 7,5hp.

Summary in English

Upon completion of the course, the student shall be able to;

 • write computer programs in the language R,
 • use basic descriptive statistics,
 • perform statistical inference
 • use regression analysis on given data,
 • calculate expected value from random variables,
 • use some common probability distributions,
 • practice statistical tools on a problem for construction- and urban planners.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VK7
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Matematik för bygg- och samhällsplanerare, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se