Kursplan

Kursplan: Statistiska Beräkningar med R

Kurskod: ST3004
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Statistik (STA)
Ämnesgrupp: Statistik
Utbildningsområde: Naturvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Mikrodataanalys1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2006-11-15.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2007-07-01.
Reviderad:
Reviderad 2013-12-10.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2013-12-10.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter kursen skall studenten kunna:
- Importera data till R och bearbeta dem i R.
- Med hjälp av programspråket R använda vanliga statistiska metoder såsom multipel regressionsanalys, variansanalys, binär regressionsanalys inklusive hypotestestning och skattning med hjälp av minsta kvadrat metoden och Maximum-Likelihood.
- Med hjälp av programspråket R beskriva data grafiskt.
- Utföra re-sampling metoder.
- Med hjälp av programspråket R utföra Monte-Carlo simulering.

Studenten skall ha kunskap om:
- De olika möjligheter programspråket R erbjuder.
- Hur man skriver och dokumenterar en programkod.

Innehåll

Kursen behandlar följande områden: Begrepp inom programmering: Array och matriser. Flyt-tals-beräkning, Fil-läsning, Sannolikhetsfördelningar, Lopar och betingad exekvering, Att skriva funktioner och koder med hjälp av SOURCE. Begrepp inom beräkning och simulering: Minsta kvadrat metoden, Maximum-Likelihood, Icke-linjär optimering, Re-sampling metoder och Empiriska fördelningar. Statistiska metoder: Linjära modeller och Logistisk regression.

Examinationsformer

Ett projektarbete som skall lämnas inom utsatt tid.
En förutsättning för examination är att studenten är närvarande vid minst två tredjedelar av de schemalagda föreläsnings- och övningstillfällena.

Arbetsformer

Under kursen integreras de tre områdena genom föreläsningar och praktiskt arbete i datasal.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Bachelor in Statistics or equivalent
  • eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Studenten har rätt till fyra omtentamenstillfällen
Ersätter STD008

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur