Kursplan

Kursplan: Datainsamling och datakvalitet

Kurskod: ST3012
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Statistik (STA)
Ämnesgrupp: Statistik
Utbildningsområde: Naturvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Mikrodataanalys1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2010-10-26.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2010-11-01.
Reviderad:
Reviderad 2012-12-18.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2012-12-31.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

 • Redogöra för och förstå vikten av olika typer av data och olika former av datainsamling
 • Använda och utvärdera olika typer av data och olika former av datainsamling
 • Identifiera viktiga faktorer som bidrar till datakvalitet och datainsamlingskvalitet
 • Utveckla och utvärdera ett nytt datainsamlingssystem
 • Säkerställa att datainsamlingen går att repetera i ett annat sammanhang
 • Kritisk bedöma vikten av metadata
 • Redogöra för och förstå innebörden av lagar som reglerar lagring av data

Innehåll

Kursen behandlar olika typer av data samt olika former av datainsamling, som exempelvis insamling av data över tid, demografiska data som samlats in med hjälp av olika sensorer, urvalsundersökningar och experiment.
Under kursen behandlas lagar som styr datainsamling, strategier som kan användas för att kunna få en bättre datainsamling och datakvalitet samt hur insamling och lagring av data hänger ihop.

Examinationsformer

Individuellt projekt, genomförande och rapportering, 3 hp (U-G), laborationsrapporter, 2 hp (U-G) samt individuella uppgifter, 2,5 hp (U-VG). En förutsättning för examination är att studenten aktivt deltar vid åtminstone två tredjedelar av schemalagda föreläsningar, övningar och möten.

Arbetsformer

Föreläsningar, laborationer, projekt och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Slutbetyget på kursen sätts efter en samlad bedömning av examinator.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Kandidatexamen (Statistik, Informatik, Datateknik eller motsvarnde) inkl kurserna
 • Databassystem 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
 • Data Analys och Statistik I 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
 • Objektorienterad programmering grundnivå 1, 7,5 hp

Övrigt

Maximalt fem examinationstillfällen.

Summary in English

Litteratur

 • Aktuella forsknings- och nyhetsartiklar inom området.
  Övrigt: 200 sidor
 • Sapsford, R., Jupp, V.. (2006) Data collection and analysis. 2 uppl. London : SAGE Publications in association with the Open University. (332 s). ISBN 978-0-7619-4362-4

Referenslitteratur