Kursplan

Kursplan: Läsa, skriva och berätta

Kurskod: SV1019
Poäng: 30 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Svenska språket (SVE)
Ämnesgrupp: Svenska/Nordiska Språk
Utbildningsområde: Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Svenska språket1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2009-05-28.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2009-08-24.
Reviderad:
Reviderad 2010-01-29.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2010-01-29.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Det övergripande målet för kursen är att studenten vidareutvecklar och fördjupar kunskaper om tal- och skriftspråkutveckling samt kunskaper om språkets meningsskapande och kommunicerande funktion i ljuset av olika textvärldar skapade för barn. Kursen består av två delkurser.
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för och kritiskt granska teorier gällande barns tal- och skriftspråksutveckling
 • visa fördjupad kunskap om möjligheter och hinder för barns tal- och skriftspråksutveckling, gällande såväl första- som andraspråk
 • beskriva, analysera och kritiskt granska olika läs- och skrivinlärningsmetoder
 • visa kunskap om och förståelse för lekens och fantasins betydelse för språk och språkutveckling
 • analysera, reflektera över och tolka olika texters funktion och betydelse för tal- och skriftspråksutvecklingen
 • visa kännedom om olika konventioner och regelsystem i skriftliga och muntliga traditioner i texter för barn
 • visa förmåga att självständigt skriva texter i olika genrer och utifrån olika konventioner
 • visa kunskap om och förmåga att värdera olika texttyper utifrån diskussionen om det vidgade textbegreppet
 • kritiskt granska, tolka och värdera barns textvärldar utifrån olika perspektiv, t.ex. genus, etnicitet, mångfald och jämställdhet.Delkurser

1.
Tal- och skriftspråksutveckling med inriktning mot förskoleklass och grundskolans tidigare år,  15 högskolepoäng

2.
Barns textvärldar,  15 högskolepoäng

Innehåll

Delkurser

1.
Tal- och skriftspråksutveckling med inriktning mot förskoleklass och grundskolans tidigare år,  15 högskolepoäng

I delkursen studeras och fördjupas kunskaper om och förutsättningar för tal- och skriftspråksutveckling gällande såväl enspråkiga som tvåspråkiga barn i förskoleklass och grundskolans tidigare år. Vidare studeras hur tal- och skriftspråksutveckling stimuleras genom olika läs- och skrivinlärningsmetoder, vilka granskas och värderas utifrån olika teoretiska perspektiv på tal- och skriftspråksutveckling Därtill studeras olika hinder och möjligheter för språkutveckling utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv. Vidare behandlas fantasins och lekens betydelse för språkutveckling och lärande, med särskild betoning på identitetsskapande och självförståelse i ett sociokulturellt sammanhang.

2.
Barns textvärldar,  15 högskolepoäng

I delkursen studeras språkliga och kommunikativa konventioner i texter som producerats för barn, med avseende på både text och bild. Olika texttyper och genrer granskas och värderas utifrån teorier om barns utveckling av textförståelse och kommunikationsförmåga i samband med läs- och skrivinlärning. Barns textvärldar, vilket inkluderar medialiserade berättelser om vår samtid och historia, studeras utifrån ett vidgat textbegrepp. Skönlitteratur, spelkultur och film för barn blir i delkursen föremål för analys och tolkning, med hjälp av språk-, film-, medie- och litteraturvetenskapliga verktyg som problematiserar språk- och kommunikationssystem i såväl fakta- som fiktionstexter. Särskild vikt läggs på etnicitets- och genusgranskning av huvudsakligen svenskproducerade texter, med viss utblick mot aktuell och populär film med spridning i åldersgruppen för skolverksamheten. Studenten utvecklar sitt eget skrivande utifrån olika texttyps- och genreteorier, parallellt med att förståelsen för och kunskapen om det muntliga samtalet och berättandets möjligheter fördjupas och prövas mot olika teorier om textförståelse och tal- och skriftspråkutveckling.

Examinationsformer

Kursen examineras genom bedömning av deltagande i seminarier och workshops, genom skriftliga uppgifter och muntliga redovisningar samt grupparbeten.

Arbetsformer

Arbetsformer är i huvudsak föreläsningar, seminarier, gruppövningar och workshops.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs VG på båda delkurserna.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Kursen Den språkande människan, minst 22,5 hp, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Kursen är valbar som termin två inom inriktningen Språk, lek och lärande. Kursen inriktas främst mot undervisning i grundskolans tidigare år.

Summary in English

Litteratur

 • Aakeson, K. Fupz, Eriksson, E. (2002) Mannen, damen och något i magen.
  Läsanvisning: Skönlitteratur
 • Bergström, G. (2006) Alfons och soldatpappan.
  Läsanvisning: Skönlitteratur
 • Beskow, E. (1914) Blomsterfesten i täppan.
  Läsanvisning: Skönlitteratur
 • Beskow, E. (1920) Lasse liten i trädgården.
  Läsanvisning: Skönlitteratur
 • Dahl, R. (1964) Kalle och chokladfabriken.
  Läsanvisning: Skönlitteratur
 • Gahrton, M, Unenge, J. Livet enligt Rosa.
  Läsanvisning: Skönlitteratur, valfri bok i serien
 • Kadefors, S, Johansson, A. (2004) Sigrid, ett svin.
  Läsanvisning: Skönlitteratur
 • Karlsson, Y. et al.. (2009) Skriv om och om igen.
  Läsanvisning: Skönlitteratur
 • Lidbäck, P, Adbåge, L. (2004) En dag i prinsessan Victorias liv.
  Läsanvisning: Skönlitteratur
 • Lindgren, A. (1946) Alla vi barn i Bullerbyn.
  Läsanvisning: Skönlitteratur
 • Lindgren, A. (1945) Pippi Långstrump.
  Läsanvisning: Skönlitteratur
 • Lindström, E. (2002) Någon flyttar in.
  Läsanvisning: Skönlitteratur
 • Lindström, E. (2004) Vilma och Mona spanar och smyger.
  Läsanvisning: Skönlitteratur
 • Malmborg, E, Wirsén, C, Wirsén, S. (2006) Året runt med Rut och Knut och lilla Tjut.
  Läsanvisning: Skönlitteratur
 • Nilsson, U, Digman, K. (2008) Min lilla apa.
  Läsanvisning: Skönlitteratur
 • Rowling, J K. (1999) Harry Potter och De vises sten.
  Läsanvisning: Skönlitteratur
 • Stark, U, Höglund, A. (1987) Jaguaren.
  Läsanvisning: Skönlitteratur
 • Stark, U. (1985) Maria Bleknos.
  Läsanvisning: Skönlitteratur
 • Wilke, C. Tilda med hallonsaft och tjejkraft.
  Läsanvisning: Skönlitteratur
 • Delkurser

  1.
  Tal- och skriftspråksutveckling med inriktning mot förskoleklass och grundskolans tidigare år,  15 högskolepoäng

 • Bjar, Louise & Liberg, Caroline (red.). (2003) Barn utvecklar sitt språk. Lund : Studentlitteratur. (292 s). ISBN 91-44-02793-1
  Läsanvisning: s/p 215-236 och 237-252 och 275-292
 • Fridolfsson, Inger. (2008) Grunderna i läs- och skrivinlärning. Lund: Studentlitteratur. (284 s).
 • Häggström, Ingrid. (2003) Elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Bjar, Louise & Liberg, Caroline (red).
 • Ingvar, M. (2008) En liten bok om dyslexi. Stockholm: Natur och Kultur. (137 s).
 • Liberg, Caroline. (2006) Hur barn lär sig läsa och skriva. Lund: Studentlitteratur. (204 s).
 • Liberg, Caroline. (2003) Möten i skriftspråket. Bjar, Louise & Liberg, Caroline (red).
 • Lindqvist, Gunilla. (1996) Lekens möjligheter: om skapande lekpedagogik i förskola och skola. Lund: Studentlitteratur. (172 s).
 • Lindö, R.. (2002) Det gränslösa språkrummet. Studentlitteratur. (253 s).
 • Nauclér, Kerstin, Magnusson, Eva. (2003) Språkstörningar i tal och skrift. I: Bjar, Louise och Liberg.
 • Tyrell, J. (2001) The power of fantasy in early learning.. London: Routledge. (130 s). ISBN 0-415-24021-2
 • Westlund, Barbro. (2009) Att undervisa i läsförståelse: lässtrategier och studieteknik för de första skolåren.. Stockholm: Natur och kultur. (342 s).
 • Vygotskij Lev Semenovic, Lindsten Kajsa Öberg. (1995) Fantasi och kreativitet i barndomen. Göteborg: Daidalos. (111 s). ISBN 91-7173-011-7
  Anmärkning: Även med tryckår: 2 tr 1998, 3 tr 2002, 4 tr 2003
 • 2.
  Barns textvärldar,  15 högskolepoäng

 • Andersson, M. & Druker, E., red. (2008) Barnlitteraturanalyser. Stockholm. (190 s).
  Läsanvisning: 87 s/p i urval
 • Arnesson E. M., Bylund, A., Eriksson, C.. (2009) Lärande i sagans värld : om temaarbete i förskola och förskoleklass. Stockholm : Lärarförbundets förlag. (183 s). ISBN 978-91-977615-1-2
 • Gibbons, P., Samuelsson, I. (2006) Stärk språket, stärk lärandet : språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet. 1 uppl. Uppsala : Hallgren & Fallgren. (208 s). ISBN 978-91-7382-817-8
  Läsanvisning: ca 100 s/p i urval
 • Kjersén Edman, L. (2002) Barn- och ungdomsböcker genom tiderna. Stockholm.
  Läsanvisning: 170 s/p i urval
 • Linderoth, Jonas. (2007) Datorspelandets Dynamik; Lekar och roller I en digital kultur. Studentlitteratur. (256 s). ISBN 978-91-44-04357-9
  Läsanvisning: läses i urval
 • Lindö, Rigmor. (2005) Den meningsfulla språkväven : om textsamtalets och den gemensamma litteraturläsningens möjligheter. Lund : Studentlitteratur. (224 s). ISBN 91-44-03883-6
  Läsanvisning: 154 s/p i urval
 • Manderstedt, Lena & Paol, Annbritt. (2009) Världar att besöka eller bebo. Fan-gemenskaper som litterära mötesplatser.
  Anmärkning: I: TFL 2009:3-4 Fiktion på Internet
 • Sandell R. A., Johansson, B.. (2010) Låt språket bära. Hallgren & Fallgren. ISBN 978-91-7382-841-3
 • Smidt, Jon. (2008) Skrivning og skriveformål - barns og unges veier in i ulike fag.. Oslo: Universitets-forlaget. (275 s).
  Anmärkning: I: Lorentzen, Rutt Trøite & Smidt, Jon (red.) Å Skrive i alla fag
  Läsanvisning: s/p 22-36
  Övrigt: Tillhandahålls som stencil
 • Westman, M. (2009) Skriftpraktiker i gymnasieskolan: bygg- och omvårdnadselever skriver. Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis. (209 s).
  Läsanvisning: ca 40 sidor i urval
  Övrigt: Tillhandahålls av läraren

Referenslitteratur

 • Holmberg, Per & Karlsson, Anna-Malin. (2006) Grammatik med betydelse: en introduktion till funktionell grammatik. Uppsala: Hallgren & Fallgren.
 • Nikolajeva, Maria. (2000) Bilderbokens pusselbitar. Lund : Studentlitteratur. (307 s). ISBN 91-44-01362-0