Kursplan

Kursplan: Svenska med didaktisk inriktning 1

Kurskod: SV1028
Poäng: 30 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Svenska språket (SVE)
Ämnesgrupp: Svenska/Nordiska Språk
Utbildningsområde: Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Svenska språket1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2012-10-02.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-10-02.
Reviderad:
Reviderad 2013-09-03.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2013-09-03.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Det övergripande målet med kursen är att den studerande utvecklar kunskaper om kommunikation och språk utifrån olika teoretiska perspektiv, inbegripet kunskaper om svenska språkets grundläggande struktur. Målet är även att relatera dessa kunskaper till ämnesdidaktiska perspektiv på språk, kommunikation och svenska som skolämne.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa kunskap om och förståelse för olika teoretiska perspektiv på kommunikation och språk utifrån kulturella och sociolingvistiska aspekter samt utifrån internationella perspektiv
  • visa kunskap om och granska teorier gällande elevers tal- och skriftspråksutveckling ur ett första- och andraspråksperspektiv samt ur flerspråkighetsperspektiv
  • redogöra för och visa förståelse för svenska språkets grundläggande grammatiska struktur
  • analysera, reflektera över och tolka olika texters funktion och betydelse för tal- och skriftspråksutvecklingen
  • visa kunskap om olika didaktiska teorier samt förmåga att göra svenskämnesdidaktiska ställningstaganden relevanta för undervisningens mål
  • visa förmåga att självständigt och på korrekt svenska skriva texter i olika genrer och utifrån olika konventioner som visar prov på en god språklig och kommunikativ färdighet och förmåga att anpassa språket efter mottagaren
  • reflektion över svenskämnets innehåll och arbetsformer i ljuset av informations- och kommunikationsteknologins utveckling, samt själv använda digitala lärresurser och verktyg i sitt eget lärande.

Delkurser

1.
Text och tal,  7,5 högskolepoäng

2.
Språk och kommunikation,  7,5 högskolepoäng

3.
Språkstruktur,  7,5 högskolepoäng

4.
Didaktiska perspektiv på språk och kommunikation,  7,5 högskolepoäng

Innehåll

Kursens innehåll beskrivs i delkurserna nedan.

Delkurser

1.
Text och tal,  7,5 högskolepoäng

I delkursen studeras grundläggande språkvetenskapliga textanalysmetoder och kommunikativa konventioner i texter som producerats för och av ungdomar, med avseende på både text och bild. Särskild vikt läggs vid sakprosatexter av olika slag. Den studerande får med hjälp av olika analysmetoder, öva textanalys av texter centrala för undervisningsverksamheten i svenska. Dessutom läggs vikt vid att bedöma elevtexter. Delkursen innehåller också träning av den studerandes egen språkfärdighet, både muntligt och skriftligt.

2.
Språk och kommunikation,  7,5 högskolepoäng

Utifrån en vidgad syn på språk och skriftspråklighet studeras i delkursen villkoren för människans och språkets roll för kommunikation och identitetsskapande i ett sociolingvistiskt perspektiv, både utifrån nationella och internationella aspekter. Fokus ligger på ett vidgat språkbegrepp där kultur, genus och sociala aspekters betydelse för språk, kommunikation och identitet belyses. Vidare studeras språkets roll för lärande och utveckling. Den studerande ska också inom ramen för delkursen utveckla sin egen språkfärdighet, både muntligt och skriftligt.

3.
Språkstruktur,  7,5 högskolepoäng

I delkursen studeras metaspråkliga perspektiv på språk och språkstruktur. Delkursen fokuserar svenska språkets grammatiska struktur, centrala begrepp samt grammatikens grunder. Den studerande tränar grammatisk analys, med särskild fokus på språkanvändning och texter centrala för undervisningsverksamheten.

4.
Didaktiska perspektiv på språk och kommunikation,  7,5 högskolepoäng

I delkursen studeras villkor för ungdomars fortsatta språkutveckling ur första- och andraspråksperspektiv utifrån ämnesdidaktiska aspekter. Därtill belyses ämnesdidaktiska ställningstaganden i förhållande till kommunikation och språk. Svenskämnesdidaktiska frågor med betoning på språk, språkutveckling och textproduktion fokuseras. Digitala lärresursers och estetiska lärprocessers betydelse för att utveckla ungdomars språk och stimulera lärande utgör centrala perspektiv i delkursen. Vidare studeras språkets betydelse för ungdomars allmänna utveckling och lärande i alla ämnen. Den studerande fortsätter att utveckla sin egen språkfärdighet, både muntligt och skriftligt.

Examinationsformer

Delkurs 1 examineras genom aktivt deltagande vid seminarier, inlämnade och bearbetade texter i skrivportfölj, samt egenproducerade och framförda tal.

Delkurs 2 examineras genom en reflekterande skriftlig uppgift utifrån delar av kurslitteraturen samt en egenhändigt genomförd enklare sociolingvistisk undersökning, vilken presenteras i skriftlig rapportform.

Delkurs 3 examineras genom en skriftlig tentamen i form av en nätbaserad tentamen för nätstudenter och en salstentamen för campusstudenter samt en muntlig tentamensuppgift.

Delkurs 4 examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter i form av utredande och jämförande texter utifrån kurslitteraturen samt muntliga tentamensuppgifter.

Arbetsformer

Arbetsformerna är föreläsningar samt obligatoriska seminarier och workshops. Seminarierna förbereds i studiegrupper.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att erhålla betyget VG på hela kursen krävs VG på minst tre delkurser.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Områdesbehörighet 6c

Övrigt

Om den nätbaserade kursen läses som första ämne inom ämneslärarprogrammet krävs närvaro i Falun vid terminsstart, max två dagar.

Om kursen läses som första ämne inom ämneslärarprogrammet innehåller den två introduktionsdagar vid en grund- eller gymnasieskola.

Kursen innehåller två till tre fältdagar vid en grund- eller gymnasieskola.

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande. Vid muntlig examination är webbkamera obligatoriskt på nätbaserad kurs.

I delkurs 4 ingår en obligatorisk träff om två till tre dagar på campus för nätbaserad kurs. Eventuell frånvaro från denna träff kompenseras genom medverkan vid nästa termins träff.

Kursen får ej ingå i examen tillsammans med Svenska språket I.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V3G
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 6c

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:2
Obligatoriska online träffar:30

Ansök

Ansök på Antagning.se