Kursplan

Kursplan: Svenska 1b för grundlärare F-3: Läsinlärning och läsutveckling

Kurskod: SV1030
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Svenska språket (SVE)
Ämnesgrupp: Svenska/Nordiska Språk
Utbildningsområde: Humanistiska området, 50%
Undervisningsområdet, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Svenska språket1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2012-10-02.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-12-05.
Reviderad:
Reviderad 2013-04-26.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2013-04-26.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Det övergripande målet med kursen är att den studerande tillägnar sig teoretiska och praktiska kunskaper om elevers skriftspråksutveckling och om deras möten med skönlitteratur och sakprosa. Kursen fokuserar i första hand den tidiga läsinlärningen och de första skolårens läsutveckling.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • redogöra för och granska teorier om elevers skriftspråksutveckling i första- och andraspråksperspektiv med särskilt fokus på förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3
  • utifrån ett didaktiskt perspektiv ge exempel på, förklara och värdera hur undervisning skapar möjligheter för elevers skriftspråksutveckling
  • reflektera över litterära texters och sakprosatexters betydelse för skriftspråksutvecklingen
  • visa förmåga att använda olika språkliga och estetiska uttrycksformer i syfte att, på ett varierat sätt, skapa goda förutsättningar för att stimulera elevers skriftspråksutveckling
  • visa förtrogenhet med och reflektera över läsinlärningens och läsutvecklingens innehåll, traditioner och institutionella villkor med fokus på styrdokument och kursplaner i svenska gällande åren 1-3
  • beskriva olika aspekter av läs- och skrivsvårigheter
  • sammanställa och diskutera kursinnehållet utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt
  • visa förmåga att självständigt tala och skriva i olika genrer på väl fungerande svenska.

Innehåll

I kursen studeras teoretiska och didaktiska perspektiv på språkutveckling med särskilt fokus på den tidiga läsningen. Vidare behandlas språkmiljöer och organisation av undervisning, samt fantasins och lekens, estetiska lärprocessers och digitala lärresursers betydelse för elevers språkutveckling och lärande. Språkets betydelse för kommunikation, meningsskapande och inlärning behandas. Kursinnehållet bygger vidare på kunskaper om barns talspråksutveckling, och kan ligga till grund för kunskaper om skrivande och skrivutveckling.

Examinationsformer

Examination sker muntligt vid seminarier och skriftligt i form av inlämningsuppgifter och en avslutande tentamen.

Arbetsformer

Arbetsformerna är föreläsningar samt seminarier och workshops. Inför seminarierna organiseras studiegrupper.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Områdesbehörighet 6b/A6b eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

I kursen ingår 2-3 fältdagar vid grundskola.

I kursen ingår en obligatorisk träff om två till tre dagar på campus för nätbaserad kurs.

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande. Vid muntliga examinationer är webbkamera obligatoriskt för nätstudenter.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur