Kursplan

Kursplan: Svenska 1 för grundlärare F-3: Barns språkutveckling, språklig variation samt barn- och ungdomslitteratur

Kurskod: SV1042
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Svenska språket (SVE)
Ämnesgrupp: Svenska/Nordiska Språk
Utbildningsområde: Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Svenska språket1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2016-03-10.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-03-10.
Reviderad:
Reviderad 2017-02-10.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2017-02-10.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att de studerande utvecklar sådana kunskaper om barns språkutveckling, det svenska språkets variation och barn- och ungdomslitteratur som krävs för undervisning i förskoleklass och i ämnet svenska i årskurs 1-3. Ytterligare övergripande mål i kursen är att de studerande utvecklar kunskaper om relevanta styrdokument liksom sin språkliga förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.

Delkurser

1.
Språklig variation i Sverige,  3 högskolepoäng

Det övergripande målet med delkursen är att den studerande utvecklar teoretiska kunskaper om språklig variation utifrån olika perspektiv.
Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för det svenska språkets variation i historiskt, regionalt och socialt perspektiv
 • visa kännedom om minoritetsspråken i Sverige samt deras historiska och nutida ställning
 • sammanställa och diskutera kursinnehållet utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt
 • visa förmåga att självständigt tala och skriva i olika genrer på väl fungerande svenska.

2.
Barns språkutveckling,  7,5 högskolepoäng

Det övergripande målet med delkursen är att den studerande utvecklar teoretiska och didaktiska kunskaper om villkor för barns språk- och talutveckling samt språkanvändning.
Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för centrala teorier om barns språkutveckling och hur man som lärare kan hjälpa elever att överkomma vanligt förekommande hinder i talspråksutvecklingen
 • beskriva och diskutera hur barns olika villkor kan påverka språkutveckling och språkanvändning
 • identifiera och beskriva huvuddrag i barns och ungas första- och andraspråksutveckling
 • reflektera över olika undervisningstexters betydelse för barns språkutveckling
 • använda grundläggande grammatiska och fonetiska begrepp för att analysera barns språk
 • förklara grundläggande skillnader mellan skriftspråk och talspråk
 • visa förståelse för hur undervisning kan organiseras i förskoleklass och skola för att gynna språkutveckling
 • sammanställa och diskutera kursinnehållet utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt
 • visa förmåga att självständigt tala och skriva i olika genrer på väl fungerande svenska.

3.
Barn- och ungdomslitteratur,  4,5 högskolepoäng

Det övergripande målet med delkursen är att den studerande utvecklar teoretiska och didaktiska kunskaper om barn- och ungdomslitteraturens betydelse för barns och ungas identitetsutveckling.
Efter avslutatd delkurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för barn- och ungdomslitteraturens historiska framväxt och hur den kan spegla sociala och samhälleliga förhållanden
 • utifrån ett didaktiskt perspektiv, med särskilt fokus på förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, ge exempel på och förklara hur skönlitteratur kan ge elever möjlighet att leva sig in i och förstå andra människors situationer och livsvillkor
 • visa förtrogenhet med olika skönlitterära genrer och berättarmönster samt tillämpa denna kunskap vid analys av skönlitterära texter med särskild relevans för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3
 • visa kunskap om grundläggande litteraturvetenskapliga begrepp samt förmåga att använda dem didaktiskt
 • visa förmåga att använda digitala verktyg och att utgå från estetiska lärprocesser samt visa teoretisk insikt om deras didaktiska betydelse vid planering av undervisningsmoment
 • sammanställa och diskutera kursinnehållet utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt
 • visa förmåga att självständigt tala och skriva i olika genrer på väl fungerande svenska.

Innehåll

I samtliga delkurser ska den studerande öva sin egen språkfärdighet, både muntligt och skriftligt, samt utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till kursinnehållet. Digitala verktyg och estetiska lärprocesser ingår som naturliga inslag i delkurserna.

Delkurser

1.
Språklig variation i Sverige,  3 högskolepoäng

Delkursen behandlar det svenska språkets historiska, regionala och sociala utveckling, liksom Sveriges officiella minoritetsspråk.

2.
Barns språkutveckling,  7,5 högskolepoäng

I delkursen studeras barns språkutveckling, svenskämnets syfte, innehåll och kunskapskrav i skolans styrdokument samt grammatiska begrepp från fonetik till pragmatik. I delkursen fokuseras dessutom språkutveckling kopplat till barns olika villkor och skolans undervisning.

3.
Barn- och ungdomslitteratur,  4,5 högskolepoäng

I delkursen studeras teoretiska och didaktiska perspektiv på skönlitteratur, med särskilt fokus på barn- och ungdomslitteratur. Olika typer av barn- och ungdomsböcker läses, och deras potential för barns och ungas identitetsskapande diskuteras.

Examinationsformer

Delkurs 1 examineras genom aktivt deltagande i seminarier och en enskild skriftlig uppgift.
Delkurs 2
examineras genom aktivt deltagande i seminarier, skriftliga uppgifter enskilt och i grupp och en skriftlig salstentamen.
Delkurs 3 examineras genom aktivt deltagande i seminarier, en muntlig enskild redovisning och enskilda skriftliga uppgifter.

Arbetsformer

Arbetsformerna är föreläsningar, obligatoriska seminarier, grupparbeten och fältstudieuppgifter.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
Betygsrapportering:
Moment 1: Språklig variation i Sverige - 3 hp
Moment 2: Barns språkutveckling - 7,5 hp
Moment 3: Barn- och ungdomslitteratur - 4,5 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Områdesbehörighet 6b/A6b eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

I kursen ingår en till två obligatoriska partnerskoledagar med fältuppgifter.
För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via dator eller motsvarande. Vid muntliga examinationer är webbkamera obligatoriskt för nätstuderande.
Den studerande har rätt till 5 examinationstillfällen för varje examination.

Ersätter SV1029 och SV2007.

Summary in English

The overall goal is for students to develop the knowledge about children‘s language development, Swedish language variety and children‘s literature that is required for teaching the subject of Swedish in preschool and in grades 1-3. A further overall aim of the course is that students will develop both knowledge about relevant policy documents as well as the linguistic ability to express themselves in speech and writing.
Students will develop theoretical knowledge and understanding of language variation based on different perspectives as well as theoretical and didactic knowledge about the factors in place for a child‘s linguistic and speech development and language use. Students will also develop theoretical and didactic knowledge about what children‘s and young adult literature means for the development of a child‘s and young adult‘s identity.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V3J
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:P
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 6b/A6b eller motsvarande kunskaper.

Ansök

Ansök på Antagning.se