Kursplan

Kursplan: Svenska 2a för grundlärare F-3: Skrivande, skrivundervisning och skrivutveckling

Kurskod: SV2006
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Svenska språket (SVE)
Ämnesgrupp: Svenska/Nordiska Språk
Utbildningsområde: Undervisningsområdet, 75%
Humanistiska området, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Svenska språket1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2013-02-22.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-07-01.
Reviderad:
Reviderad 2014-05-09.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2014-05-09.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Det övergripande målet med kursen är att den studerande tillägnar sig teoretiska och praktiska kunskaper om elevers skriftspråksutveckling och om deras skrivande av olika typer av texter. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • redogöra för och granska teorier om skrivande och skrivutveckling i första- och andraspråksperspektiv med särskilt fokus på förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3
  • utifrån ett didaktiskt perspektiv ge exempel på, förklara och värdera hur undervisning skapar möjligheter för elevers skrivande och skrivutveckling
  • beskriva och reflektera över skillnaden mellan olika typer av skrivna texter som läses och produceras i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3
  • visa förtrogenhet med barns skriftbruk i och utanför skolan och visa förståelse för hur samspel däremellan kan få betydelse för undervisningen
  • visa förtrogenhet med och reflektera över skrivundervisningens och skrivutvecklingens traditioner och institutionella villkor med fokus på styrdokument och kursplaner rörande åren 1-3
  • visa kunskap om digitala mediers roll för såväl elevers skriftspråksutveckling som för utvecklandet av nya former för skriftspråksundervisning
  • bedöma elevers skrivförmåga utifrån autentiska texter och visa förståelse för hur bedömning av skrivna texter kan genomföras i skolan och hur denna bedömning förhåller sig till övrig undervisning
  • sammanställa och diskutera innehållet i kurslitteraturen utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt och på väl fungerande svenska
  • visa fördjupad förmåga att självständigt läsa, tala och skriva i olika genrer.

Innehåll

Kursens fokus är skrivinlärning och fortsatt skrivutveckling. I kursen studeras således teoretiska och didaktiska perspektiv på samhällets textkultur med särskilt fokus på skolans skrivande. Vidare behandlas organisation av undervisning och bedömning, samt tryckta och digitala mediers betydelse för elevers skrivutveckling och lärande. Språkets betydelse för kommunikation, meningsskapande och lärande behandlas.

Examinationsformer

Examination sker i form av aktivt deltagande i seminarier, inlämnande av skriftliga uppgifter och avslutningsvis genom en skriftlig tentamen och en skriftlig inlämningsuppgift baserad på autentiska elevtexter.

Arbetsformer

Arbetsformerna är föreläsningar, enskilt arbete, studiegruppsarbete och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Svenska 1a för grundlärare F-6 och Svenska 1b för grundlärare F-3 eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

I kursen ingår 1-2 obligatoriska campusdagar och fältuppgifter som ska genomföras på studentens VFU-skola.

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande. Vid muntliga examinationer är webbkamera obligatoriskt för nätstudenter.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V3M
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v39, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Svenska 1a för grundlärare F-6 och Svenska 1b för grundlärare F-3 eller motsvarande kunskaper.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:1
Obligatoriska online träffar:8

Ansök

Ansök på Antagning.se