Kursplan

Kursplan: Svenska 2b för grundlärare F-3: Skönlitterära perspektiv och språklig variation

Kurskod: SV2007
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Svenska språket (SVE)
Ämnesgrupp: Svenska/Nordiska Språk
Utbildningsområde: Undervisningsområdet, 75%
Humanistiska området, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Svenska språket1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2013-04-03.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-07-01.
Reviderad:
Reviderad 2014-05-09.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2014-05-09.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Det övergripande målet med kursen är att den studerande tillägnar sig teoretiska och praktiska kunskaper om dels skönlitteratur, dels svenska språkets variation och genrer.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • visa kännedom om aktuella styrdokument för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, med särskilt fokus på kunskaper om svenska språket och språksituationen i Sverige
 • redogöra för barn- och ungdomslitteraturens historiska framväxt och hur den kan spegla olika sociala och samhälleliga förhållanden
 • utifrån ett didaktiskt perspektiv, och med särskilt fokus på förskoleklass och årskurs 1-3, ge exempel på, förklara och värdera hur skönlitteratur kan ge elever möjlighet att leva sig in i och förstå andra människors situationer och livsvillkor
 • visa förtrogenhet med olika skönlitterära genrer och berättarmönster samt tillämpa denna kunskap vid analys av skönlitterära texter med särskild relevans för förskoleklass och årskurs 1-3
 • skriva egna skönlitterära texter i olika förelagda genrer
 • analysera och diskutera olika texters genretillhörighet och vilka specifika drag som karaktäriserar dessa, med särskilt fokus på texter relevanta för förskoleklass och årskurs 1-3
 • redogöra för det svenska språkets variation i historiskt, regionalt, socialt och kontextuellt perspektiv
 • visa kännedom om minoritetsspråken i Sverige och deras historiska och nutida ställning
 • reflektera över svenskämnets innehåll och arbetsformer i ljuset av den moderna informations- och kommunikationsteknologins utveckling
 • formulera sig i tal och skrift om kursens innehåll på ett normenligt och kommunikativt tydligt sätt.

Innehåll

I kursen studeras teoretiska och didaktiska perspektiv på skönlitteratur, med särskilt fokus på barn- och ungdomslitteratur. Olika typer av barn- och ungdomsböcker läses, och deras potential för empatiutvecklande undervisning diskuteras. Det svenska språkets historiska utveckling och olika former av samtida variation belyses, liksom Sveriges officiella minoritetsspråk och dagens språksituation. Vidare behandlas genrepedagogik samt den moderna informations- och kommunikationsteknologins betydelse för svenskämnets innehåll och arbetsformer. Olika typer av skrivuppgifter, såväl skönlitterära texter som sakprosatexter, ingår.

Examinationsformer

Examination sker genom aktivt deltagande i seminarier, inlämnande av skriftliga uppgifter och en skriftlig hemtentamen.

Arbetsformer

Arbetsformerna är föreläsningar, studiegruppsarbete samt obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Svenska 1a för grundlärare F-6 och Svenska 1b eller motsvarande kunskaper

Övrigt

I kursen ingår en obligatorisk campusträff om 1-2 dagar och fältuppgifter som ska genomföras på den studerandes VFU-skola.

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande. Vid muntliga examinationer är webbkamera obligatoriskt för nätstudenter.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V3N
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v40, 2017 - v44, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Svenska 1a för grundlärare F-6 och Svenska 1b eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:1
Obligatoriska online träffar:8

Ansök

Ansök på Antagning.se