Kursplan

Kursplan: Text, kommunikation och lärande i en mångkulturell skola

Kurskod: SV2011
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Svenska språket (SVE)
Ämnesgrupp: Svenska/Nordiska Språk
Utbildningsområde: Undervisningsområdet, 75%
Humanistiska området, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Svenska språket1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd 2014-04-08.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-04-08.
Reviderad:
Reviderad 2014-04-15.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2014-04-15.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande fördjupar sina kunskaper om relationer mellan barns kommunikativa förmågor och deras lärande. Den studerande ska också fördjupa sina kunskaper om hur olika kommunikationsformer, såsom tal, text, bild och ljud kan användas för att stimulera barns lärande i skolan. Särskilt fokus läggs på villkor för lärande hos flerspråkiga barn.

Delkurser

1.
Kommunikation och gestaltning av kunskap,  9 högskolepoäng

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • diskutera relationer mellan kommunikation, meningsskapande och lärande
 • visa fördjupad kännedom om villkor för andraspråkselevers lärande
 • visa kunskap om de möjligheter som olika uttrycksformer och kommunikationskanaler erbjuder för gestaltande av kunskap och lärande
 • använda metoder för analys av multimodala texter, såsom film, dataspel, reklam, läromedel m.m.
 • visa kännedom om aktuell forskning angående språkets och kommunikationens betydelse för barns lärande
 • visa förståelse för hur barns bildspråkliga och musikaliska utveckling samspelar med tal- och skriftspråksutvecklingen
 • diskutera och argumentera, såväl muntligt som skriftligt kring någon frågeställning med utgångspunkt i mångkulturalitet och kommunikation
 • visa förmåga att tillämpa regler för akademiskt skrivande.

2.
Berättande och tematisk planering,  6 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna

 • gestalta och levandegöra berättelser för barn och medvetet välja innehåll och gestaltningsform
 • visa förståelse för hur barns skriftspråksutveckling kan stimuleras med estetiska uttrycksformer
 • välja innehåll och arbetsformer för ett temaarbete i syfte att stimulera elever med skiftande språklig bakgrund genom användning av olika medier och gestaltningsformer
 • presentera och diskutera sitt eget såväl som kurskamraters planerade temaarbeten
 • analysera och värdera sitt eget och studiekamraters temaarbeten utifrån perspektiv på text, kommunikation och lärande i en mångkulturell skola.

Innehåll

Kursen består av två delkurser:

Delkurser

1.
Kommunikation och gestaltning av kunskap,  9 högskolepoäng

Inom denna delkurs behandlas vetenskapliga perspektiv på verksamhet i klassrum där elever har olika språklig bakgrund. Relationer mellan barns lärande och deras kommunikativa förmågor studeras. Särskilt behandlas forskning från klassrumsverksamhet i de tidigare åren där elevers flerspråkighet främjas. I detta sammanhang uppmärksammas hur barns bildspråkliga och musikaliska utveckling samspelar med tal och skriftspråksutveckling. Vidare behandlas den multimodalitet som dagens kommunikationsformer erbjuder och vad detta betyder för barns meningsskapande. Genom analys och tolkning av olika multimodala texter studeras hur språkliga uttryck konstrueras i olika sammanhang och vilken betydelse kontexten har för barns förståelse och verklighetsuppfattning.

2.
Berättande och tematisk planering,  6 högskolepoäng

Inom ramen för denna delkurs behandlas barnlitteratur och dess språkutvecklande funktion. Den studerande får möjlighet att prova att levandegöra berättelser med hjälp av olika estetiska uttrycksformer samt reflektera över estetiska arbetsformer som pedagogiskt verktyg. Utifrån dessa erfarenheter och tidigare ämnesstudier utvecklar den studerande ett temaarbete för barn i förskoleklass eller skolans årskurs ett till tre. I planeringen av temaarbetet ska den studerande tillämpa sina kunskaper om olika multimodala språkformer. Planeringen presenteras i relevant gestaltningsform och diskuteras utifrån elevers skiftande språkliga bakgrunder.

Examinationsformer

Delkurs 1 examineras genom aktivt deltagande i seminarier och workshops samt genom redovisningar av analysuppgifter och en skriftlig hemtentamen. Både individuell examination och gruppexamination förekommer.

Delkurs 2 examineras genom aktivt deltagande i seminarier och workshops samt genom presentation av det egna planerade temaarbetet, såväl skriftligt som i annan gestaltande form. Oppositionsförfarande tillämpas vid redovisningen. Både individuell examination och gruppexamination förekommer.

Arbetsformer

Arbetsformerna består av föreläsningar, obligatoriska seminarier och workshops samt enskilt arbete. Inför seminarierna organiseras studiegrupper. Inom kursens ram genomför de studerande en självständig uppgift som innebär planering av ett temaarbete.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:
Moment 1: Kommunikation och gestaltning av kunskap - 9 hp
Moment 2: Berättande och tematisk planering - 6 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Tematisk kurs inom SO, NO och teknik för grundlärare, årskurs F-3 30 hp, Utveckling och lärande i förskoleklass och grundskolans åk 1-3 (inklusive 7,5 hp VFU) 15 hp samt Engelska för grundlärare åk F-3 15 hp eller motsvarande kunskap

Övrigt

För nätbaserad kurs ingår en obligatorisk campusträff om två dagar.

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Summary in English

After completion of the course, students should be able to:

1. Communication and conformation of knowledge

 • discuss relationships between communication, creation of meaning and learning
 • demonstrate in-depth knowledge of the conditions required for pupils’ learning of a second language
 • demonstrate knowledge of the opportunities that different forms of expression and communication channels provide for the representation of knowledge and learning
 • use methods for the analysis of multimodal texts, such as film, computer games, advertising, educational materials
 • demonstrate knowledge of current research on the significance of language and communication for children‘s learning
 • demonstrate an understanding of how children‘s visual language and musical development interact with spoken and written language development
 • discuss and debate, both orally and in writing, any issue concerning multiculturalism and communication
 • show an ability to apply the rules for academic writing.

2. Narrative and thematic planning

 • portray and bring to life the stories of children and deliberately select content and design form
 • demonstrate an understanding of how children‘s written language development can be stimulated with aesthetic forms of expression
 • choose content and working forms for a thematic work for the purpose of encouraging students with diverse linguistic backgrounds through the use of various media and forms of representation
 • present and discuss their own planned thematic work, as well as that of fellow students
 • analyze and evaluate their own thematic work as well as that of their fellow students based on perspective on the text, communication, and learning in a multicultural school.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V3Q
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Tematisk kurs inom SO, NO och teknik för grundlärare, årskurs F-3 30 hp, Utveckling och lärande i förskoleklass och grundskolans åk 1-3 (inklusive 7,5 hp VFU) 15 hp samt Engelska för grundlärare åk F-3 15 hp eller motsvarande kunskap

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2V3P
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Tematisk kurs inom SO, NO och teknik för grundlärare, årskurs F-3 30 hp, Utveckling och lärande i förskoleklass och grundskolans åk 1-3 (inklusive 7,5 hp VFU) 15 hp samt Engelska för grundlärare åk F-3 15 hp eller motsvarande kunskap

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:1
Obligatoriska online träffar:10

Ansök

Ansök på Antagning.se