Kursplan

Kursplan: Tal- och skriftspråksutveckling i förskola och förskoleklass

Kurskod: SV2017
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Svenska språket (SVE)
Ämnesgrupp: Svenska/Nordiska Språk
Utbildningsområde: Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd 2015-09-08.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-09-08.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att den studerande utvecklar och fördjupar kunskaper om barns tal- och skriftspråksutveckling utifrån ett första- och andraspråksperspektiv. Den studerande ska också utveckla färdigheter i hur tal- och skriftspråksutveckling kan stimuleras.

Delkurser

1.
Skriftspråksutveckling,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa kunskaper om och kritiskt granska teorier om barns språkutveckling såväl i tal som i skrift i ett första- och andraspråksperspektiv
 • visa kunskaper om barns villkor för tal- och skriftspråksutveckling
 • visa kunskaper om det svenska språkets grundläggande struktur när det gäller grammatik och fonetik
 • visa förmåga att beskriva, analysera och kritiskt granska förskolans och förskoleklassens verksamhet och miljö utifrån ett tal- och skriftspråksperspektiv
 • visa förmåga att sammanställa och diskutera kursinnehållet utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt.

2.
Språkstimulering,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa kunskaper om tal- och skriftspråksstimulering i förskola och förskoleklass i ett första- och andraspråksperspektiv
 • visa kunskaper om lekens och fantasins betydelse för tal- och skriftspråksutveckling
 • visa förmåga att använda multimodala medier för att stimulera barns tal- och skriftspråksutveckling samt visa teoretisk insikt om mediernas didaktiska betydelse
 • visa förmåga att beskriva och analysera barns tal- och skriftspråk
 • visa förmåga att sammanställa och diskutera kursinnehållet utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt.

Innehåll

Kursen består av två delkurser.

Delkurser

1.
Skriftspråksutveckling,  7,5 högskolepoäng

I delkursen fokuseras på teorier om barns tal- och skriftspråksutveckling i ett första- och andraspråksperspektiv. I samband med detta diskuteras och problematiseras barns olika villkor för språklig utveckling och hur det påverkar barns kommunikativa kompetens. I kursen behandlas det svenska språkets grundläggande strukturer som utgångspunkt för beskrivning av barns tal- och skriftspråksutveckling. Förskolans och förskoleklassens verksamhet och miljö undersöks, beskrivs och granskas utifrån ett tal- och skriftspråksutvecklande perspektiv.

2.
Språkstimulering,  7,5 högskolepoäng

I delkursen behandlas möjligheter att stimulera barns tal- och skriftspråksutveckling i förskola och förskoleklass, t.ex. genom lek, skapande verksamhet, musik, rim och ramsor. Vidare ges den studerande tillfälle att, med stöd i aktuell forskning, planera, genomföra och utvärdera ett arbete där digitala verktyg används för att stimulera barns kommunikativa utveckling. I kursen genomförs analys och beskrivning av barns tal- och skriftspråk som grund för planering och genomförande av språkstimulerande arbete.

Examinationsformer

Delkurs 1 examineras genom aktivt deltagande i seminarier och grupparbeten samt genom skriftliga uppgifter och en rapport.
Delkurs 2 examineras genom aktivt deltagande i obligatoriska seminarier och grupparbeten, redovisning av en analysuppgift samt en skriftlig hemtentamen.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är föreläsningar, obligatoriska seminarier, workshops, grupparbeten och fältuppgifter. Studierna förutsätter såväl enskilt arbete som samverkan i studiegrupper.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att erhålla väl godkänt på hela kursen krävs väl godkänt i både delkurs 1 och 2.

Betygsrapportering:
Moment 1: Skriftspråksutveckling - 7,5 hp
Moment 2: Språkstimulering - 7,5 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Naturvetenskap och teknik för lärare i förskola och förskoleklass, 15 hp, Utveckling och lärande i förskolan och förskoleklass (inklusive 7,5 hp VFU), 15 hp, Barns utveckling och lärande i matematik, 15 hp och Bild i förskolan och förskoleklassen, 15 hp på grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande. Dessutom ingår obligatoriska campus- och fältdagar om max tre dagar vardera.

Ersätter SV2014.

Summary in English

1. Literacy Development 7.5 hp
On completion of the course, the student shall be able to:

 • demonstrate knowledge of and critically examine theories about children’s language development, both spoken and written, from a first- and second-language perspective
 • demonstrate knowledge of the conditions for the spoken and written language development of children
 • demonstrate knowledge of the basic structure of Swedish in terms of grammar and phonetics
 • demonstrate the ability to describe, analyze and critically evaluate preschool and preschool class activities and environment from a spoken and written language perspective
 • demonstrate the ability to compile and discuss course content in academic terms.

2. Language Stimulation
On completion of the course, the student shall be able to:
 • demonstrate knowledge of spoken and written language stimulation in preschool and preschool class from a first- and second-language perspective
 • demonstrate understanding of the significance that play and imagination have on spoken and written language development
 • demonstrate the ability to use multimodal media to stimulate childrens speech and written language development, and demonstrate a theoretical understanding of the didactical significance of media
 • demonstrate the ability to describe and analyze children’s oral and written language
 • demonstrate the ability to compile and discuss course content in academic terms.

Litteratur

Referenslitteratur