Kursplan

Kursplan: Svenska III, examensarbete 1 för ämneslärarexamen, åk 7-9

Kurskod: SV2019
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Svenska språket (SVE)
Ämnesgrupp: Svenska/Nordiska Språk
Utbildningsområde: Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Fastställd:
Fastställd 2016-02-05.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-02-05.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska kunna genomföra en självständig vetenskaplig undersökning av forskningsförberedande karaktär med utgångspunkt i någon av svenskämnets didaktiska frågeställningar (som kan ha antingen språklig eller litterär utgångspunkt).

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa fördjupade kunskaper om ett avgränsat svenskdidaktiskt område omfattande områdets forskningshistorik, centrala forskningsproblem och aktuella forskningsbehov
 • visa förmåga att självständigt och kritiskt systematisera, problematisera och reflektera över tidigare forskningsresultat utifrån vetenskapsteoretiska såväl som didaktiska perspektiv
 • utifrån tidigare forskning och egna erfarenheter formulera en svenskdidaktisk problemställning med tillhörande forskningsfrågor
 • genomföra ett självständigt vetenskapligt arbete i form av en kritisk analys av tillgänglig kunskap inom ett avgränsat svenskdidaktiskt område
 • visa förmåga att i skriftlig och muntlig form presentera och argumentera för egna resultat samt förhålla sig till vetenskaplig kritik på ett professionellt och konstruktivt sätt
 • analysera, värdera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att, i form av tydlig konstruktiv respons, peka på förtjänster såväl som tillkortakommanden.

Innehåll

Examensarbetet har en tydlig ämnesdidaktisk prägel och fokuserar på svenskämnets vad-, hur- och varför-frågor. Examensarbetet innebär dels en fördjupning av de ämneskunskaper som den studerande utvecklat under de inledande två terminerna, dels en förberedelse för den kommande yrkesverksamheten. Detta första examensarbete på grundnivå fungerar också som förberedelse för det avslutande examensarbetet på avancerad nivå. Utifrån en övergripande ämnesdidaktisk problemställning, med tydligt syfte och specifika frågeställningar, genomförs en litteraturstudie där tidigare forskningsresultat undersöks med hjälp av lämpliga metoder. Genom undersökningen identifierar den studerande ett kunskapsbehov inom det ämnesdidaktiska området som kan ligga till grund för det andra examensarbetet. Den studerande försvarar sitt examensarbete och genomför en kritisk granskning av en medstuderandes examensarbete vid ett ventileringsseminarium.

Examinationsformer

Kursen examineras i form av deltagande i handledning och en vetenskaplig uppsats som den studerande presenterar och försvarar vid ett särskilt ventileringsseminarium, vid vilket den studerande också opponerar på en medstuderandes examensarbete. Examensarbetet kan också redovisas som vetenskaplig uppsats (med tillhörande ventileringsseminarium och opposition av medstuderandes examensarbete) i kombination med annan gestaltande form.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är föreläsningar samt obligatorisk handledning, som kan ske såväl individuellt som i grupp.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Svenska med didaktisk inriktning II, 30 högskolepoäng och Sociala relationer, konflikter och makt i grundskolan, 7-9 (inklusive 7,5 hp VFU), 15 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Ersätter SV2016.

Summary in English

The overall goal of this module is for students to be able to conduct an independent scientific investigation that prepares them for research, with a basis in any question about didactics in the subject Swedish (that is either linguistic or literary).
After completion of the course, students should be able to:

 • demonstrate in-depth knowledge about a defined area from the field of Swedish didactics that includes research history, central research problems and current research needs
 • demonstrate the ability to independently and critically systematize, problematize and reflect on past research from the perspectives of academic theory and didactics
 • based on previous research and their own experiences, formulate a question on Swedish didactics with associated research issues
 • complete an independent scientific assignment in the form of a critical analysis of available knowledge within a defined area from the field of Swedish didactics
 • demonstrate the ability, both in writing and orally, to present and argue for their own results while relating to scientific criticism in a professional and constructive manner
 • analyse, evaluate and discuss others‘ scientific work by, in the form of clear constructive feedback, pointing out its strengths as well as its shortcomings.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V3S
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Svenska med didaktisk inriktning II, 30 högskolepoäng och Sociala relationer, konflikter och makt i grundskolan, 7-9 (inklusive 7,5 hp VFU), 15 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:6

Ansök

Ansök på Antagning.se