Kursplan

Kursplan: Svenska 2a för grundlärare 4-6: Skrivande, skrivundervisning och skrivutveckling

Kurskod: SV2022
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Svenska språket (SVE)
Ämnesgrupp: Svenska/Nordiska Språk
Utbildningsområde: Undervisningsområdet, 75%
Humanistiska området, 25%
Fastställd:
Fastställd 2016-09-29.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-09-29.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att den studerande tillägnar sig teoretiska och didaktiska kunskaper om barns skrivutveckling. Den studerande ska fördjupa sina kunskaper om barns kommunikativa förmågor och deras lärande samt om hur text, bild och ljud kan användas för att stimulera barns skriftspråksutveckling.
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • tolka styrdokumentens innehåll för svenskämnet och visa förståelse för hur det kan omsättas i klassrumspraktiken
 • reflektera över svenskämnets innehåll och arbetsformer i ljuset av modern informations- och kommunikationsteknologi
 • redogöra för och kritiskt granska teorier om skrivundervisning och skrivutveckling med särskilt fokus på grundskolans årskurs 4-6
 • reflektera över och planera individualiserad skrivundervisning så att elever med olika språklig bakgrund och olika konstitutionella förutsättningar inkluderas
 • visa förståelse för hur barns skriftbruk utanför skolan påverkar och kan få betydelse för barns skrivande och skrivutveckling
 • analysera och bedöma elevers skrivförmåga utifrån autentiska texter i olika genrer
 • ge skrivutvecklande respons och visa förståelse för relationen mellan bedömning och respons samt hur dessa aktiviteter kan integreras i undervisning
 • visa kännedom om hur ordböcker, uppslagsverk och webbplatser för barn kan användas som en resurs för skriftspråksutveckling
 • visa fördjupad förmåga att självständigt läsa, tala och skriva i olika genrer
 • sammanställa och diskutera innehållet i kurslitteraturen utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt och på normenlig svenska.

Innehåll

Kursens fokus är skrivutveckling och skrivundervisning med fokus på skolans mellanår. I kursen studeras elevers skrivande, såväl form som innehåll, utifrån teoretiska och didaktiska perspektiv på samhällets textkultur med särskilt fokus på skolans textkultur och genrerepertoar. Vidare behandlas organisation av undervisning och analys och bedömning av elevtexter, samt tryckta och digitala mediers betydelse för elevers skrivutveckling och lärande. Elevers olika förutsättning att tillägna sig och utveckla skriftspråk studeras mot bakgrund av teorier om andraspråkstillägnande och olika konstitutionella egenskaper. Handböcker och hjälpmedel för skrivande behandlas.

Examinationsformer

Examination sker i form av aktivt deltagande i seminarier, inlämnande av skriftliga uppgifter och avslutningsvis genom en skriftlig tentamen och en skriftlig inlämningsuppgift baserad på autentiska elevtexter.

Arbetsformer

Arbetsformerna är föreläsningar, enskilt arbete, studiegruppsarbete, fältuppgifter och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Svenska 1 för grundlärare 4-6: Barns språkutveckling, språklig variation samt barn- och ungdomslitteratur, 15 högskolepoäng eller Svenska 1a för grundlärare F-3 och 4-6: Barns språkutveckling, 7,5 högskolepoäng och Svenska 1b för grundlärare 4-6: Läsning och läsutveckling, 7,5 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

I kursen ingår 1 obligatorisk campusdag och fältuppgifter som ska genomföras på den studerandes VFU-skola. Campusdagen organiseras i samarbete med kursen Svenska 2b, alltså totalt 2 campusdagar.

Ersätter SV2020.

Summary in English

On completion of the course, the student should be able to:

 • interpret the content of the policy document relevant to Swedish and demonstrate insights into how it can be implemented in classroom practice
 • reflect upon the content and work forms of Swedish as a school subject and the way these are affected by contemporary information and communication technology
 • give an account of theories on writing instruction and writing development with particular focus on grades 4-6
 • reflect upon and plan individualized writing instruction so that pupils with different linguistic backgrounds and different constitutional prerequisites are included
 • demonstrate understanding for how children’s literacy practices outside of school might influence their writing and writing development
 • analyze and evaluate the writing ability of pupils based on authentic texts in different genres
 • respond to written texts that will promote further development of writing ability
 • demonstrate understanding of the relation between evaluation and response, and the way these activities can be integrated into teaching
 • demonstrate knowledge on how thesauruses and word lists for children, on paper and on the internet, can be used as resources for the development of writing skills
 • demonstrate competence to write, read and speak in an independent manner in different genres
 • reflect upon and discuss the content of the course literature from an academic point of view and in accordance with existing linguistic norms.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V3T
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v39, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Svenska 1 för grundlärare 4-6: Barns språkutveckling, språklig variation samt barn- och ungdomslitteratur, 15 högskolepoäng eller Svenska 1a för grundlärare F-3 och 4-6: Barns språkutveckling, 7,5 högskolepoäng och Svenska 1b för grundlärare 4-6: Läsning och läsutveckling, 7,5 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:1
Obligatoriska online träffar:8

Ansök

Ansök på Antagning.se