Kursplan

Kursplan: Svenska 2b för grundlärare 4-6: Skönlitterära perspektiv och språklig variation

Kurskod: SV2023
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Svenska språket (SVE)
Ämnesgrupp: Svenska/Nordiska Språk
Utbildningsområde: Undervisningsområdet, 75%
Humanistiska området, 25%
Fastställd:
Fastställd 2016-09-29.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-09-29.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att den studerande utvecklar kunskap om de delar av grundskolans svenskämne som innebär litterär och språklig orientering, med särskilt fokus på grundskolans årskurs 4-6.
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • tolka styrdokumentens skrivningar om litterär och språklig orientering och visa förståelse för hur de kan omsättas i klassrumspraktiken på ett sådant sätt att elever med olika språklig bakgrund och olika konstitutionella förutsättningar inkluderas och ges individuell hänsyn
 • redogöra för barn- och ungdomslitteraturens historiska framväxt och ur ett didaktiskt perspektiv ge exempel på, förklara och värdera hur skönlitteratur kan ge elever möjlighet att leva sig in i och förstå andra människors situationer och livsvillkor
 • visa förtrogenhet med olika skönlitterära genrer och berättarmönster samt tillämpa denna kunskap vid analys av skönlitterära texter med särskild relevans för grundskolans årskurs 4-6
 • visa förståelse för vad det innebär att anlägga ett genreperspektiv på texter och reflektera över vilka olika texter som utifrån grundskolans kursplan bör ingå i undervisningen i årskurs 4-6
 • redogöra för det svenska språkets variation i historiskt, regionalt och socialt perspektiv
 • visa grundläggande förståelse för de nordiska grannspråken och identifiera några skillnader och likheter mellan dem
 • visa kännedom om minoritetsspråken i Sverige och grundläggande kunskaper om svensk språklagstiftning
 • visa fördjupad förmåga att självständigt läsa, tala och skriva i olika genrer
 • sammanställa och diskutera innehållet i kurslitteraturen utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt och på normenlig svenska.

Innehåll

I kursen studeras teoretiska och didaktiska perspektiv på barn- och ungdomslitteratur. Olika barn- och ungdomsböcker läses, på svenska, danska och norska, och deras potential för språkutvecklande och identitetsutvecklande undervisning diskuteras. Svenska språkets utveckling och det svenska språksamhällets flerspråkiga situation studeras, med särskild hänsyn tagen till förändring över tid samt variation i geografiskt och socialt rum. De nordiska grannspråken behandlas utifrån ordförråds- och släktskapsperspektiv. I skrivuppgifter och textläsning behandlas informations- och kommunikationsteknologi och genrepedagogik och deras påverkan på svenskämnets innehåll och utformning.

Examinationsformer

Examination sker genom aktivt deltagande i seminarier, inlämnande av skriftliga uppgifter och en skriftlig hemtentamen.

Arbetsformer

Arbetsformerna är föreläsningar, studiegruppsarbete och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Svenska 1 för grundlärare 4-6: Barns språkutveckling, språklig variation samt barn- och ungdomslitteratur, 15 högskolepoäng eller Svenska 1a för grundlärare F-3 och 4-6: Barns språkutveckling, 7,5 högskolepoäng och Svenska 1b för grundlärare 4-6: Läsning och läsutveckling, 7,5 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

I kursen ingår 1 obligatorisk campusdag och fältuppgifter som ska genomföras på den studerandes VFU-skola. Campusdagen organiseras i samarbete med kursen Svenska 2a, alltså totalt 2 campusdagar.

Ersätter SV2021.

Summary in English

On completion of the course, the student should be able to:

 • interpret the content of the policy document that concerns literature and linguistic variation, and demonstrate insights into how these texts can be transformed into classroom practice so that pupils with different linguistic and constitutional backgrounds aer included and given individual consideration
 • give an account of the historical development of children’s literature and, adopting a didactical point of view, exemplify, explain and evaluate how fiction may provide insights into the living conditions of people in other times and places
 • demonstrate understanding of different literary genres and narrative patterns, and apply those insights in the analysis of books for grades 4-6
 • demonstrate understanding of what it means to apply a genre perspective to texts and reflect upon the choice of literary texts for classroom use, as based on the syllabus
 • give an account of the historical, regional and social variation and development of the Swedish language
 • demonstrate basic understanding of the Scandinavian languages and be able to identify some differences and similarities between them
 • demonstrate knowledge of the language situation in Sweden, in particular with respect to minority languages and linguistic legislation
 • demonstrate an in-depth competence to write, read and speak in an independent manner in different genres
 • reflect upon and discuss the content of the course literature from an academic point of view and in accordance with existing linguistic norms.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V3W
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v40, 2017 - v44, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Svenska 1 för grundlärare 4-6: Barns språkutveckling, språklig variation samt barn- och ungdomslitteratur, 15 högskolepoäng eller Svenska 1a för grundlärare F-3 och 4-6: Barns språkutveckling, 7,5 högskolepoäng och Svenska 1b för grundlärare 4-6: Läsning och läsutveckling, 7,5 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:1
Obligatoriska online träffar:8

Ansök

Ansök på Antagning.se