Kursplan

Kursplan: Svenska IV, examensarbete 2 för ämneslärarexamen, åk 7-9

Kurskod: SV3001
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Svenska språket (SVE)
Ämnesgrupp: Svenska/Nordiska Språk
Utbildningsområde: Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1F
Fastställd:
Fastställd 2015-10-09.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-10-09.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska kunna genomföra en kvalificerad och självständig vetenskaplig undersökning med utgångspunkt i någon av svenskämnets didaktiska frågeställningar. Studenten förväntas vidare kunna bidra till kunskapsutveckling inom ett avgränsat svenskdidaktiskt område.
Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

  • visa väsentligen fördjupade kunskaper inom ett avgränsat svenskdidaktiskt område och fördjupad insikt i områdets aktuella forsknings- och utvecklingsarbete
  • med utgångspunkt i resultaten från examensarbete 1 formulera en fördjupad ämnesdidaktisk problemställning med tillhörande forskningsfrågor
  • genomföra ett självständigt problemorienterat vetenskapligt arbete med tydlig forskningsanknytning, relevant empiri, teori och metodanvändning, samt argumentation som vilar på vetenskaplig grund
  • visa fördjupad förmåga att, med krav på skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga, presentera och argumentera för egna resultat samt förhålla sig till vetenskaplig kritik på ett professionellt och konstruktivt sätt
  • visa fördjupad förmåga att analysera, värdera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att, i form av tydlig konstruktiv respons, peka på förtjänster såväl som tillkortakommanden
  • bidra till kunskapsutveckling inom ett avgränsat svenskdidaktiskt område av betydelse för yrkesutövningen.

Innehåll

I kursen genomför den studerande en kvalificerad och självständig vetenskaplig undersökning med utgångspunkt i någon av svenskämnets didaktiska frågeställningar. Den studerande förväntas vidare kunna bidra till kunskapsutveckling inom ett avgränsat svenskdidaktiskt område.

Examinationsformer

Kursen examineras i form av en vetenskaplig uppsats som den studerande presenterar och försvarar vid ett särskilt ventileringsseminarium, vid vilket den studerande också opponerar på en medstuderandes examensarbete. Examensarbetet kan också redovisas som vetenskaplig uppsats (med tillhörande ventileringsseminarium och opposition av medstuderandes examensarbete) i kombination med annan gestaltande form.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är föreläsningar samt obligatorisk handledning, som kan ske såväl individuellt som i grupp.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Svenska III, examensarbete 1 för ämneslärarexamen, åk 7-9, 15 hp grundnivå 2 samt Bedömning, betygssättning och specialpedagogik för ämneslärare åk 7-9, 7,5 hp och Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning för ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9, 7,5 hp på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Summary in English

The overall objective of the course is that the student shall be able to conduct a qualified and independent scientific investigation based on one didactical problem in the subject of Swedish. Students are further expected to contribute to knowledge development within a defined didactic area in the subject of Swedish.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V3X
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Svenska III, examensarbete 1 för ämneslärarexamen, åk 7-9, 15 hp grundnivå 2 samt Bedömning, betygssättning och specialpedagogik för ämneslärare åk 7-9, 7,5 hp och Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning för ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9, 7,5 hp på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:6

Ansök

Ansök på Antagning.se