Kursplan

Kursplan: Svenska IV, inklusive examensarbete 2 för ämneslärarexamen, gy

Kurskod: SV3002
Poäng: 30 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Svenska språket (SVE)
Ämnesgrupp: Svenska/Nordiska Språk
Utbildningsområde: Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
Fastställd:
Fastställd 2015-10-09.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-10-09.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar fördjupade kunskaper i skolämnet svenska.

Delkurser

1.
Texter, stil och samtal ur språkvetenskapligt perspektiv,  7,5 högskolepoäng

Delkursens övergripande mål är att den studerande utvecklar kunskaper om olika sätt att analysera skrivet och talat språk.
Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • analysera en text utifrån grammatiska och stilistiska kategorier och beskriva dess utmärkande drag
 • identifiera karaktäristiska skillnader mellan olika slags texter och visa förståelse för varför texter skiljer sig åt på ett systematiskt sätt
 • transkribera och analysera autentiska samtal
 • på ett systematiskt sätt beskriva hur talspråk och skriftspråk kan skilja sig från varandra och visa förståelse för varför dessa modaliteter kräver olika analysmodeller
 • beskriva hur språkproduktion påverkas av kontexten
 • resonera om hur begreppet text kan förstås och argumentera för svenskämnesdidaktiskt relevanta definitioner av begreppet
 • relatera kursinnehållet till gymnasieskolans kursplaner och till de nationella proven i svenska
 • tala och skriva i enlighet med de normer som finns för talad och skriven svenska och på ett sådant sätt att innehållet klart framgår i den givna situationen.

2.
Orientering i litterära analysmetoder och perspektiv,  7,5 högskolepoäng

Delkursens övergripande mål är att den studerande utvecklar fördjupade kunskaper om litteraturvetenskapliga teorier, analysmetoder och perspektiv.
Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa fördjupade kunskaper om litteraturvetenskapliga teorier, analysmetoder och perspektiv i ett historiskt perspektiv
 • utifrån litteraturvetenskapliga teorier redovisa litterära iakttagelser i tal och skrift samt visa förmåga att kritiskt och självständigt reflektera över texter från olika genrer och epoker
 • bedöma och värdera olika typer av litteraturvetenskaplig argumentation
 • tillämpa skilda litteraturvetenskapliga analysmetoder och perspektiv i samband med tolkning av texter
 • visa förståelse för hur studier och tillämpning av litteraturteori kan relateras till gymnasieskolans styrdokument i allmänhet och användas i svenskundervisningen i synnerhet.

3.
Examensarbete 2 för ämneslärare för gymnasieskolan,  15 högskolepoäng

Delkursens övergripande mål är att den studerande ska kunna genomföra en kvalificerad och självständig vetenskaplig undersökning med utgångspunkt i någon av svenskämnets didaktiska frågeställningar. Studenten förväntas vidare kunna bidra till kunskapsutveckling inom ett avgränsat svenskdidaktiskt område.
Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa väsentligen fördjupade kunskaper inom ett avgränsat svenskdidaktiskt område och fördjupad insikt i områdets aktuella forsknings- och utvecklingsarbete
 • med utgångspunkt i resultaten från examensarbete 1 formulera en fördjupad ämnesdidaktisk problemställning med tillhörande forskningsfrågor
 • genomföra ett självständigt problemorienterat vetenskapligt arbete med tydlig forskningsanknytning, relevant empiri, teori och metodanvändning, samt argumentation som vilar på vetenskaplig grund
 • visa fördjupad förmåga att, med krav på skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga, presentera och argumentera för egna resultat samt förhålla sig till vetenskaplig kritik på ett professionellt och konstruktivt sätt
 • visa fördjupad förmåga att analysera, värdera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att, i form av tydlig konstruktiv respons, peka på förtjänster såväl som tillkortakommanden
 • bidra till kunskapsutveckling inom ett avgränsat svenskdidaktiskt område av betydelse för yrkesutövningen.

Innehåll

Kursen innehåller tre delkurser: en språkvetenskaplig om stilistik, textanalys och samtalsanalys, en litteraturvetenskaplig om litteraturvetenskapliga teorier, analysmetoder och perspektiv samt en ämnesdidaktisk som innebär att genomföra ett självständigt arbete (examensarbete) som presenteras i form av en vetenskaplig uppsats.

Delkurser

1.
Texter, stil och samtal ur språkvetenskapligt perspektiv,  7,5 högskolepoäng

I delkursen studeras hur texter och samtal kan analyseras och beskrivas på olika systematiska sätt. Kontextens betydelse och andra orsaker till att olika texter skiljer sig åt diskuteras, liksom den övergripande skillnaden mellan tal- och skriftspråk. Begreppet text problematiseras och sätts in i ett svenskämnesdidaktiskt sammanhang.

2.
Orientering i litterära analysmetoder och perspektiv,  7,5 högskolepoäng

I delkursen studeras litteraturvetenskapliga analysmetoder och perspektiv samt ett urval litteraturvetenskapliga teorier i historisk belysning samt med ett didaktiskt perspektiv.

3.
Examensarbete 2 för ämneslärare för gymnasieskolan,  15 högskolepoäng

I delkursen genomför den studerande en kvalificerad och självständig vetenskaplig undersökning med utgångspunkt i någon av svenskämnets didaktiska frågeställningar. Den studerande förväntas vidare kunna bidra till kunskapsutveckling inom ett avgränsat svenskdidaktiskt område.

Examinationsformer

Delkurs 1 examineras genom aktivt deltagande i seminarier samt genom skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar och skriftlig hemtentamen.
Delkurs 2 examineras genom aktivt deltagande i seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter och skriftlig hemtentamen.
Delkurs 3 examineras i form av en vetenskaplig uppsats som den studerande presenterar och försvarar vid ett särskilt ventileringsseminarium, vid vilket den studerande också opponerar på en medstuderandes examensarbete. Examensarbetet kan också redovisas som vetenskaplig uppsats (med tillhörande ventileringsseminarium och opposition av medstuderandes examensarbete) i kombination med annan gestaltande form.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är föreläsningar, obligatoriska seminarier samt obligatorisk handledning, som kan ske såväl individuellt som i grupp.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:
Moment 1: Texter, stil och samtal ur språkvetenskapligt perspektiv – 7,5 hp
Moment 2: Orientering i litteraturvetenskapliga teorier, analysmetoder och perspektiv – 7,5 hp
Moment 3: Examensarbete 2 för ämneslärarexamen, inriktning gymnasieskolan – 15 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Svenska III, inklusive examensarbete 1 för ämneslärarexamen, gy, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Summary in English

The overall aim is for the student to develop a deeper knowledge of the school subject Swedish.
This includes the development of knowledge of both different ways to analyze written and spoken language as well as literary theories, methods for analysis and perspectives.
The student shall also be able to conduct a qualified and independent scientific investigation based on one didactical problem related to the subject of Swedish. Students are further expected to contribute to knowledge development within a defined didactic area in the subject of Swedish.
The course consists of three modules: one linguistic about style, text analysis and conversation analysis; one literary dealing with literary theories, methods of analysis and perspectives; and one didactical module in which the student carries out an independent project that is presented in the form of a scientific thesis.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V3Y
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Svenska III, inklusive examensarbete 1 för ämneslärarexamen, gy, eller motsvarande kunskaper.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:12

Ansök

Ansök på Antagning.se