Kursplan

Kursplan: Skoglig grundkurs

Kurskod: SW1003
Poäng: 9 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Skog- och träteknik (SKO)
Tillgodoräknas i: Träteknologi (TRÄ)
Ämnesgrupp: Skogsvetenskap
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2009-03-27.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2010-01-01.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten känna till och översiktligt kunna värdera de vanligast förekommande metoder för skötsel av skog. Studenten ska också kunna:

 • Välja lämplig metod och teknik för skogsvård
 • Hantera manuell skogsvårdsteknik
 • Hantera enkla skogsuppskattningsinstrument
 • Metoder för bestämning av ståndortsindex och bonitet
 • Förstå hur olika åtgärder påverkar skogens produktion
 • Väsentliga avsnitt i skogsvårdslagens tillämpningar
 • Skogliga facktermer och begrepp

Studenten skall också ha fått insikt i hur den svenska skogen brukats historiskt och hur utnyttjandet förändrats med tiden, den svenska skogens naturförhållanden och hur den påverkats av mänskliga ingrepp samt skogsbrukets omfattning och ekonomiska betydelse.

Innehåll

Utveckling av svenskt skogsbruk. Plantproduktion, skogsodling och naturlig föryngring. Röjning, gallring och slutavverkning. Skogsvårdslagen. Naturvårdshänsyn. Kvalitetsinriktad skogsskötsel. Trädslagskännedom. Marklära. Åtgärdsbedömning med hänsyn till biologi, teknik och ekonomi

Examinationsformer

Skriftlig tentamen 6 hp (U, 3, 4, 5), övningar och exkursioner 3 hp (U-G). Betyg sätts efter resultat på den skriftliga tentamen.

Arbetsformer

Föreläsningar, exkursion och övningar

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Grundläggande behörighet

Övrigt

Ersätter SJA006 och SJ1002.
Kan tillgodoräknas i Träteknologi.

Summary in English

Litteratur

 • [faktaunderlag: Jonas Enström m.fl. ; granskning och bearbetning: Royne Andersson, Anders Olsson ; illustration: Jarl Holmström, Martin Holmer]. (2005) Grundbok för skogsbrukare. Jönköping : Skogsstyrelsens förlag. (190 s). ISBN 91-88462-64-1
 • Lundmark Jan-Erik. (1986) Skogsmarkens ekologi : ståndortsanpassat skogsbruk. D. 1, Grunder. Skogsstyrelsen. (158 s). ISBN 91-85748-50-1
 • Lundmark, J. E.. (1988) Skogsmarkens ekologi : ståndortsanpassat skogsbruk. del 2 - tilläömpning. Jönköping : Skogsstyr.. (319 s). ISBN 91-85748-69-2

Referenslitteratur