Kursplan

Kursplan: Rumsliga och ekonomiska aspekter på turism

Kurskod: TR1013
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Turismvetenskap (TRU)
Ämnesgrupp: Turism- och fritidsvetenskap
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Turismvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2013-02-01.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-04-17.
Reviderad:
Reviderad 2014-04-23.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2014-04-23.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter avslutat kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 • redogöra för principerna för att mäta ekonomiska effekter av turism på lokal, regional och nationell nivå (1)
 • redogöra för hur konflikter över resursanvändning påverkar möjligheterna att använda mark för turistiska aktiviteter (2)
 • redogöra för principerna för Kostnads-Nytto och samhällsekonomisk analys (3)
 • redogöra för turismens potential att medföra såväl positiva som negativa effekter för miljön och dess konsekvenser för turism utveckling (4)
 • redogöra för hur konsumtionens rum är designade och används (5)
 • redogöra för skillnader mellan ekonomiskt bidrag och effekt samt nettoeffekter av turism för en specifik destination (6)

Färdighet och förmåga

 • beskriva, presentera och jämföra turism på lokal, regional och nationell nivå med ett särskilt fokus på kort muntlig presentation och power point använding (7)
 • genomföra en ekonomisk effektanalys av en turismdestination (8)

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa kunskap och insikter i den roll som turismen spelar i samhället och för ekonomisk utveckling och tillväxt (9)
 • reflektera över olika sätt som konsumtion, rummet och identitet är sammanlänkade (10)

Innehåll

Kursen tar upp turismen roll i samhället med ett särskilt fokus på samhälleliga och ekonomiska aspekter i vid mening. Den behandlar restriktioner för turismutveckling, såsom sociala och lokala intressen samt hållbarhet i turism och rekreationsresurser. Kursen introducerar också samhällsekonomisk analys samt diskuterar begrepp som destinationers konkurrenskraft och nödvändiga faktorer i produktion av turism (utbuds- och efterfrågefaktorer). I kursen används ett verktyg för att beräkna de direkta ekonomiska effekterna av turism på en destination.

Examinationsformer

Skriftlig salstentamen (4,5 hp, A-F) examinerar mål 1-6, 9, seminarium och inlämningsuppgift (3 hp, U-G) examinerar mål 7,8 och 10.

Arbetsformer

Föreläsningar, laborationer och seminarium

Betyg

Som betygsskala används A - F

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Grundläggande behörighet.

Övrigt

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UYH
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:P
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet.

Ansök

Ansök på Antagning.se