Kursplan

Kursplan: Turism och destinationsutveckling i Sverige

Kurskod: TR1016
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Turismvetenskap (TRU)
Ämnesgrupp: Turism- och fritidsvetenskap
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Turismvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2013-03-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-06-11.
Reviderad:
Reviderad 2015-03-09.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2015-03-09.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse

  • Redogöra för turismen som samhällsfenomen och beskriva dess omfattning.
  • Redogöra för grunderna i turism avseende transport, logi, mat, aktiviteter och shopping.
  • Redogöra för hur turismen planeras och organiseras.
  • Redogöra för de aktörer som direkt och indirekt påverkas av turism.
  • Redogöra för grunderna i svensk destinationsutveckling.

Färdighet och förmåga

  • beskriva och jämföra olika typer av destinationer och kopplingen mellan turismutveckling och regional utveckling.
  • redogöra för teorier kring destinationsutveckling och knyta dessa till praktiska exempel

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • visa på förmåga till ett reflekterande och självständigt förhållningssätt genom att med egna ord beskriva och sammanfatta centrala frågeställningar och resonemang inom ramen för kursens tema.

Innehåll

Kursen introducerar turismens grunder och beskriver turismnäringens utveckling och dess betydelse för ekonomiska, kulturella och sociala processer både lokalt, regionalt och nationellt. Kursen innehåller även en introduktion till begreppen hållbar utveckling och hållbar turismutveckling.

Examinationsformer

Skriftlig inlämningsuppgift 2 hp (U-G), muntlig redovisning vid seminarier 1,5 hp (U-G) och skriftlig salstentamen 4 hp (A-F).

Arbetsformer

Föreläsningar och obligatoriska seminarium

Betyg

Som betygsskala används A - F

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet.

Övrigt

Max fem examinationstillfällen erbjuds.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Sommaren 2017

Anmälningskod:HDA-H2VQ4
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v23, 2017 - v34, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Borlänge)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Blandad
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:1
Obligatoriska online träffar:1

Ansök

Ansök på Antagning.se