Kursplan

Kursplan: Marknadsanalyser med hjälp av GIS

Kurskod: TR1018
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Turismvetenskap (TRU)
Ämnesgrupp: Turism- och fritidsvetenskap
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Turismvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd 2014-02-20.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-02-20.
Reviderad:
Reviderad 2015-01-28.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2015-01-28.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutat kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse

  • Organisera och kvantitativt analysera geodemografiska data.
  • Redogöra för förhållandet mellan demografi och efterfrågan på turismtjänster och produkter.
  • Analysera för- och nackdelar med alternativa lokaliseringar för olika verksamheter.

Färdighet och förmåga

  • Göra beräkningar av kundunderlag för lokaliseringar beroende på om det rör punkter eller linjer.
  • Visualisera resultatet av beräkningar med hjälp av geografiska informationssystem.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Redovisa grundvalen för val av olika parametrar och hur dessa tillmäts olika betydelse vid skilda lokaliseringsanalyser.
  • Utvärdera och bedöma tillgängligheten för olika marknadssegment.

Innehåll

Kursen bygger på övningar i att genomföra lokaliseringsanalyser baserat på kundunderlag för olika typer av serviceproduktion särskilt turistisk verksamhet. I alla tillämpningsövningarna används GIS-verktyg (datorlaborationer) för att beräkna befolkningspotentialer som kan bedömas i form av kundunderlag eller köpkraft. Utfallet av dessa beräkningar redovisas i form av tematiska kartor. När det gäller platsers attraktivitet behandlar kursen olika kvalitativa ansatser för att spegla detta och vilken betydelse attraktivitet har i lokaliseringssammanhang.

Examinationsformer

Två inlämningsuppgifter (2x5 hp), två muntliga redovisningar (2x2 hp) och ett seminarium (1 hp)

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och datalaborationer.

Betyg

Som betygsskala används A - F

För betyg högre än C krävs minst B på samtliga inlämningsuppgifter.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • 45 högskolepoäng av årskurs 1 inom programmet International Tourism Management eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Max 5 examinationstillfällen.
Vid sent inlämnade arbeten kan högst betyget C erhållas.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UYL
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Borlänge
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]45 högskolepoäng av årskurs 1 inom programmet International Tourism Management eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se