Kursplan

Kursplan: Introduktion till GIS

Kurskod: TR1019
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Turismvetenskap (TRU)
Ämnesgrupp: Turism- och fritidsvetenskap
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Kulturgeografi1
Turismvetenskap2
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
2G1N
Fastställd:
Fastställd 2014-06-05.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-08-14.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
Kunskap och förståelse

  • Redogöra för kartans roll som verktyg för beskrivning och analys av turismrelaterade företeelser
  • Redogöra för grundläggande begrepp inom geodesi, projektioner samt geografiska koordinatsystem
  • Visa fördjupad förståelse för GIS-programvarans funktion och användningsområden

Färdighet och förmåga

  • Visa förmåga att genomföra nödvändiga bearbetningar och beräkningar av statistik i tillgängliga databaser och även visualisera dessa i tematiska kartor genom användning av GIS-programvaran
  • Visa förmåga att förstå och använda den tekniska utrustningens och programvarans funktion genom praktiska laborationer

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Kritiskt granska kartografiskt presenterad information samt förhålla sig till och värdera de förtjänster och brister som den tekniska utrustningens och programvarans funktion medför

Innehåll

I kursen ges en introduktion till kartografi, korologi och GIS (Geografiska Informationssystem). Kursen behandlar översiktligt kartografins historia, geodetiska begrepp, referenssystem, projektioner och framväxten av datorkartografi.
I kursens laborativa del, som utgör kursens tyngdpunkt, tränas kursdeltagarna i framställning av tematiska kartor i dator och att kunna analysera kartornas innehåll. Som en viktig del i färdighetsträningen att framställa kartor ingår att ta fram ett underlag genom att bearbeta data och genomföra beräkningar inom spatiell statistik.

Examinationsformer

Tentamen (3 hp), seminarier och inlämningsuppgift (4,5 hp)

Arbetsformer

Föreläsningar, obligatoriska seminarier och datorlaborationer.

Betyg

Som betygsskala används A - F

För högre betyg än C krävs högre betyg än C på tentamen samt inlämningsuppgiften.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet.

Övrigt

Max fem tentamenstillfällen
Vid sent inlämnade arbeten kan högst betyget C erhållas.
Kan ej ingå i en examen samtidigt som TR1017, KG1014 eller KG1020.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UYK
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v40, 2017 - v44, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Borlänge
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet.

Ansök

Ansök på Antagning.se