Kursplan

Kursplan: Hållbar planering och utveckling av destinationer

Kurskod: TR1028
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Turismvetenskap (TRU)
Ämnesgrupp: Turism- och fritidsvetenskap
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Turismvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd 2015-12-07.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-12-28.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna;

Kunskap och förståelse

  • Redogöra och visa förståelse för innehållet i destinationsutveckling och planering. (1)
  • Förklara olika typer av turismutveckling och hur dessa påverkar turismindustrin och lokalsamhället. (2)
  • Beskriva de olika stegen och vilka överväganden som måste göras vid genomförandet av en plan. (3)
  • Beskriva den politiska omvärld som turismutveckling befinner sig i och dess relation till hållbar utveckling. (4)

Färdighet och förmåga

  • Genomföra ett destintationsutvecklingsprojekt kopplat till en specifik destination. (5)
  • Redogöra för användandet av olika verktyg vid destinationsutveckling och planering. (6)

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Kritiskt utvärdera olika aspekter av turismutveckling och dess relation till ekonomi, miljö och lokalsamhället. (7)
  • Göra en kritisk analys av olika alternativ för turismutveckling. (8)

Innehåll

I den här kursen kommer studenten att lära sig huvudområdet inom destination management, dvs, hållbar utveckling och dess planering. Studenten kommer också att lära sig om principerna för destinationsutveckling och planering och turism som ett medel för hållbar utveckling. Utveckling granskas ur olika perspektiv för att påvisa förtjänster och brister med turismutveckling och belysa olika vägar till hållbar utveckling. Turism presenteras som ett utvecklingsalternativ som påverkar den lokala och globala natur och socioekonomiska omgivningen. Förhållandet till hållbarhet identifieras.

Planeringens roll inom hållbar destinationsutveckling diskuteras och olika angreppssätt presenteras för att tydliggöra processen och överväganden att lyckas med en integrerad planeringsprocess.

Kursen använder olika undervisningsmetoder, inklusive case studies, rollspel och grupparbete för att involvera studenter för att självständigt kunna göra en destinationsplan.


Examinationsformer

Skriftlig tentamen (5 hp)
Grupparbete (5 hp)
Skriftlig inlämningsuppgift (5 hp)

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och grupparbete.

Betyg

Som betygsskala används A - F
Slutbetyget sätts efter samlad bedömning av alla delmoment.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • 60 högskolepoäng inom programmet International Tourism Management eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Ersätter TR1023

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur