Kursplan

Kursplan: Ledning av tjänsteföretag inom turism

Kurskod: TR1029
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Turismvetenskap (TRU)
Ämnesgrupp: Turism- och fritidsvetenskap
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Turismvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd 2016-02-17.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-02-17.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutade studier ska studenten kunna;

Kunskap och förståelse

  • Redogöra för olika karaktäristika beträffande turismrelaterade tjänster med avseende på konstruktion (uppbyggnad), produktion, marknadsföring och leverans. (1)

Färdighet och förmåga

  • Använda begrepp och modeller inom området för att identifiera relevanta problem och utföra analyser på dessa problem. (2)
  • Diskutera service management som en organisatorisk strategi i turistföretag för att uppnå tjänstekvalité i verksamheten. (3)

Värderingförmåga och förhållningssätt

  • Självständigt och kritiskt analysera och värdera relevanta problem inom service management och turistnäringen. (4)

Innehåll

Kursen inleds med diskusisoner kring olika sorters tjänster, deras karaktäristik och betydelse i samhället med särskild tonvikt på turism. I kursen fokuseras på kunskap om modeller och metoder som används för olika typer av tjänster avseende tjänsteutveckling och konstruktion, kvalitet och kvalitetsutveckling. Speciell tonvikt läggs vid olika aspekter av tjänstemarknadsföring som kundinteraktion och kundrelationer samt intern marknadsföring. Även teknikens betydelse för tjänsteutveckling samt internationalisering av tjänster behandlas.

Examinationsformer

Seminarier och inlämningsuppgifter, 4,5 hp
Skriftlig tentamen, 3 hp

Arbetsformer

Litteraturstudie, fallstudier och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används A - F
Slutbetyget på kursen sätts efter en samlad bedömning av delmomenten.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • 60 högskolepoäng inom programmet International Tourism Management eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Maximalt fem examinationer
Kursen ersätter TR1025.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur