Kursplan

Kursplan: Introduktion till turism och destinationsutveckling

Kurskod: TR1030
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Turismvetenskap (TRU)
Ämnesgrupp: Turism- och fritidsvetenskap
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Turismvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2016-03-03.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-05-22.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

  • Redogöra för turismsystemets principer och tillämpningar samt den historiska bakgrunden till turism. (1)
  • Beskriva effekter av turism och destinationsutveckling på lokalsamhället, miljön och företag. (2)
  • Redogöra för och förklara globala trender och deras inverkan på turismen. (3)
  • Redogöra för och förklara det akademiska ämnet turismvetenskap från olika ämnesteoretiska perspektiv. (4)

Kompetens och färdighet.

  • Bereda och besvara frågeställningar kopplade till Nordisk turism och presentera resultatet skriftligt. (5)
  • Beskriva och diskutera grundläggande principer och aspekter för destinationsutveckling. (6)

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Visa kunskap om olika aspekter av turism som ett fenomen i samhället genom att använda ämnesteoretiska perspektiv. (7)

Innehåll

Kursen syftar till att introducera studenter till turism som en verksamhet inom specifika ekonomiska, sociala och naturliga system samt ett ämnesområde från ett vetenskapligt perspektiv. Dessutom syftar kursen till att introducera studenter i akademiskt skrivande samt i olika undervisnings- och examinationsformer.

Kursen består av tre moduler:

I modul 1 introduceras grundläggande begrepp relaterade till turismens utveckling. Turism analyseras som ett föränderligt fenomen som är formad, och samtidigt formas, inom en dynamisk socioekonomisk miljö. Påverkan på samhället, ekonomin och miljön diskuteras och begreppen turistmål och turismsystem införs. Frågor om marknadsföring och förvaltning av destinationer, hållbarhet och globala trender diskuteras.

I modul 2 introduceras de grundläggande principerna för lokalisering av ekonomisk aktivitet med tonvikt på turism i ett nordiskt sammanhang. Central för kursmodulen är rumsligt planering av ekonomisk verksamhet, med särskilt fokus på turism. I denna modul introduceras studenter i akademiskt skrivande.

I modul 3 introduceras flera olika samhällsvetenskapliga discipliner inom vilka turism analyseras. Genom att studera relevant data kommer studenterna lära sig att tillämpa olika disciplinära tillvägagångsätt samt relevanta teorier för att öka förståelsen av turism.

Examinationsformer

Kursmål 1, 2, 3, 6 och 7 examineras genom en skriftliga salstentamen, 5 poäng.

Kursmål 2, 5 och 6 examineras genom en skriftligt inlämningsuppgift, 5 poäng.

Kursmål 4, och 7 examineras genom aktivt deltande vid obligatoriska seminarier och genom skriftliga inlämningsuppgifter, 5 poäng.

Arbetsformer

Föreläsningar och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används A - F

Obligatoriska seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter (U-G).
Slutbetyget sätts genom en sammanvägning av betygen från de olika kursmomenten.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet.

Övrigt

Max fem examinationstillfällen.

Ersätter TR1015.
Kan ej tillgodoräknas i en examen samtidigt som TR1009 och TR1012.

Summary in English

The course aims at introducing students to tourism as an activity within specific economic, social and natural systems as well as a field of study in a disciplinary perspective. Additionally, students are introduced to  academic writing and different forms of teaching, studying and examination.

The course comprises three modules:

In module 1, students are introduced to the basic concepts of tourism development.  Tourism is examined as an evolving phenomenon which has been formed – and continues to be formed at the same time – in a dynamic socio economic environment. Impacts on the community, the economy and the environment are discussed, and the concepts of tourism destination and tourism system are introduced. Issues of marketing and management of destination, sustainability, and global trends are discussed.

In module 2, students are introduced to the basic principles of localization of economic geography with an emphasis on tourism in a Nordic context. Central to the course module is spatial organization of economic activities, especially tourism. In this module students are also introduced to academic writing.

In module 3, students are introduced to various disciplinary approaches to tourism from a social science perspective. By studying relevant material, the students learn how to apply disciplinary approaches and relevant theories in the understanding of tourism.
 

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UYG
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Högskolan Dalarna
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Borlänge
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet.