Kursplan

Kursplan: Kulturellt Medvetande inom Turism- och Servicenäringen

Kurskod: TR1031
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Turismvetenskap (TRU)
Ämnesgrupp: Turism- och fritidsvetenskap
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Turismvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2016-03-24.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-06-18.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

  • visa grundläggande förståelse för faktorer såsom kulturell identitet, kulturellafördomar och kulturella skillnader (1)
  • identifiera och förklara vikten av verbalt och icke verbalt beteende i kultur och kommunikation (2)

Kompetens och färdighet

  • diskutera egen kulturell identitet samt hur den påverkar interkulturella interaktioner med andra (3)
  • visa förståelse för kulturell diversitet och kulturella förväntningar som kan påverka interkulturella interaktioner (4)
  • muntligt och i skrift visa fördjupad kulturell medvetenhet och färdigheter i interkulturell kommunikation, relevanta för dagens turism-industri (5)

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • analysera och kritisk värdera hinder för effektiv interkulturell kommunikation och utveckla strategier för att hantera dessa hinder (6)
  • diskutera forskning inom områden som rör turism, kultur, samt interkulturell kommunikation (7)

Innehåll

Kursen behandlar olika aspekter av kultur, såsom värderingar, övertygelse samt förförståelse och hur dessa påverkar områden som kundservice och teamarbete i affärssammanhang, särskilt inom turismindustrin. Affärskulturella modeller och begrepp som kulturell intelligens analyseras för att identifiera hur de kan appliceras praktiskt för att underlätta interkulturella interaktioner. Olika kommunikationsfärdigheter övas under kursens gång såsom gruppdiskussioner, produktion av interkulturellt material, samt formella och informella presentationer.

Examinationsformer

Kursmål 1, 2, 3, 6 & 7 examineras genom bedömning av övningar, 3 poäng
Kursmål 2, 3, 4, 5, 6 & 7 examineras genom en individuell muntlig och skriftlig uppgift, 2 poäng
Kursmål 2, 3, 4, 5, 6 & 7 examineras genom en muntlig och skriftlig gruppuppgift, 2½ poäng

Arbetsformer

Kursens undervisning sker via sk ’experiential learning’ dvs en kombination av teori och praktiska övningar; studenterna förväntas delta aktivt.

Betyg

Som betygsskala används A - F

Slutbetyget sätts genom en sammanvägning av betygen från de olika kursmomenten (specificerade betygskriterier finns tillgänglig på kursens webplats).

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Områdesbehörighet 4/A4 eller motsvarande kunskaper. För sökande med godkänt betyg i Matematik B beviljas dispens från kravet på Matematik C.

Övrigt

Ersätter TR1011.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VJV
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 4/A4 eller motsvarande kunskaper. För sökande med godkänt betyg i Matematik B beviljas dispens från kravet på Matematik C.

Ansök

Ansök på Antagning.se