Kursplan

Kursplan: Turism och samhälle

Kurskod: TR1033
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Turismvetenskap (TRU)
Ämnesgrupp: Turism- och fritidsvetenskap
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Turismvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2017-03-09.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-03-20.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse

  • Redogöra för hur turismen är relaterad till annan ekonomisk och social verksamhet på global nivå. (1)
  • Redogöra för betydelsen av turismen i olika delar av världen. (2)
  • Redovisa grundläggande kunskaper om de problemställningar som rör hållbar utveckling i termer av miljömässiga, sociala och ekonomiska konsekvenser av turism. (3)

Färdighet och förmåga

  • Samla in data om turism på olika geografiska nivåer. (4)
  • Analysera data mot bakgrund av kursens teoretiska referensram. (5)
  • Analysera turistflöden med hjälp av statistisk data bearbetat i Excel och presentera resultaten muntligt och skriftligt. (6)

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Diskutera hur destinationsutveckling och dess hållbarhet är beroende av den övergripande ekonomiska utvecklingen och det rådande politiska systemet i olika länder. (7)
  • Reflektera över relationen mellan värd och gäst i olika delar av världen och relatera dessa till resultaten av destinationsutveckling på olika platser. (8)

Innehåll

Kursen behandlar turismens roll i samhället. Utveckling av turismen i olika delar av världen analyseras utifrån den globala ekonomins framväxt, samt dess effekter på olika geografiska nivåer från det globala till det lokala. Den offentliga sektorns roll i den övergripande socio-ekonomiska utvecklingen i olika länder tas också upp. Framväxten av turism i olika delar av världen relateras till framväxten av arbetsrelaterad migration och transnationella relationer. Användning av naturresurser och dess ekonomiska värde för turism diskuteras. Religiösa-, etiska- och genusaspekter i relationen mellan värd och gäst får särskild uppmärksamhet under kursens gång. Olika sätt att beskriva turismen i termer av utveckling och koncentration med hjälp av rumslig statistik kommer att gås igenom.

Examinationsformer

Mål 1-3 och 7-8 examineras genom skriftlig salstentamen (5 hp).
Mål 4-6 examineras genom skriftlig inlämningsuppgift och seminariet (1,5 hp), mål 5 och 7 examineras genom ett skriftlig inlämningsuppgift i samband med studiebesök (1 hp).

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, laborationer och studiebesök.

Betyg

Som betygsskala används A - F
För skriftliga inlämningsuppgifter, seminarium och studiebesök används betygskala U-G.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet.

Övrigt

Kursen ersätter TR1014.
Kursen kan inte tillgodoräknas i en examen samtidigt som kursen Turismen i den globala ekonomin, KG1025.

Max 5 examinationstillfällen för inlämningsuppgifterna.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VNS
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet.

Ansök

Ansök på Antagning.se