Kursplan

Kursplan: Verksamhetsförlagt projektarbete i Turismvetenskap

Kurskod: TR1034
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Turismvetenskap (TRU)
Ämnesgrupp: Turism- och fritidsvetenskap
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Turismvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd 2017-03-09.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-04-30.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna :

  • identifiera, formulera och diskutera problem och möjligheter kopplat till en verksamhets arbetssätt, organisation och vision (1).
  • skapa en plan för och redovisa en plan för ett strategiskt utvecklingsprojekt kopplat till besöksnäringen (2).
  • diskutera de inhämtade kunskaperna gällande ett företags verksamhet kopplat till utvecklingsprojektet (3).
  • koppla samman och diskutera tidigare förvärvda teoretiska kunskaper med praktisk tillämpning (4).

Innehåll

Kursen utgår från att studenten i samråd med handledare från företag och akademi fastställer ett strategiskt utvecklingsprojekt som kan relateras till tidigare förvärvade kunskaper genom muntliga och skriftliga uppgifter. Studenten genomför arbetet vid privata företag eller offentliga organisationer kopplade till besöksnäringen. Innehållet i projektarbetet påverkas av studentens val av arbetsplats. Arbetet utgår ifrån, en vid kursstart, initierad arbetsplan och innebär att studenten genomför självständigt arbete kopplat till arbetsplatsens verksamhetsområde och utvecklingsbehov. Den, i samråd med handledarna, upprättade projektplanen tillgodoser studentens behov av ledning, information och kontakter på arbetsplatsen.

Examinationsformer

Kursen examineras genom fyra obligatoriska seminarium (4x1,5 hp) (lärandemål 1-4), två skriftliga inlämningsuppgifter (2+2 hp) och en slutrapport (5 hp) behandlar (lärandemål 1-4).

Arbetsformer

Arbetsformerna utgörs av projektarbete vid besöksnäringsföretag/organisation, eget arbete och seminarier.
Handledning sker på företaget/organisationen av utsedd handledare. Examinator/lärare vid högskolan ska vid behov biträda i handledning och stödja studenten vid författande av projektplan, avstämnings- och slutrapport.

Betyg

Som betygsskala används A - F

Seminarier: U-G.
Slutbetyget på kursen sätts efter en samlad bedömning av examinator.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • 90 högskolepoäng i samhällsvetenskapliga ämnen varav 60 högskolepoäng i turismvetenskap eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Studenten ansvarar för val och anskaffning av praktikplats. Dock måste praktikplatsen godkännas av kursansvarig innan påbörjad praktik. Praktiken kan genomföras utomlands och delvis på distans. Den studerande svarar själv för eventuella kostnader för resor, mat, logi och ev. andra omkostnader i samband med kursen.


Deltagande i kursen förutsätter tillgång till dator och Internet.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VPK
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Borlänge
Språk:Engelska, kan komma att ges på Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]90 högskolepoäng i samhällsvetenskapliga ämnen varav 60 högskolepoäng i turismvetenskap eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se