Kursplan

Kursplan: Turismvetenskaplig teori och metod

Kurskod: TR2004
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Turismvetenskap (TRU)
Ämnesgrupp: Turism- och fritidsvetenskap
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Turismvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd 2014-01-30.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-03-12.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursen är uppbyggd av tre moduler som examineras i tur och ordning.

Delkurser

1.
Centrala begrepp och perspektiv i turismvetenskap,  5 högskolepoäng

Studenten skall efter avslutad kurs kunna:

 • Redogöra för utveckling och inriktningar inom turismvetenskaplig ämnesteori.
 • Använda sig av grundläggande begrepp inom turismnäringen.
 • Granska vetenskapliga arbeten.
 • Redogöra för hur teoretiska begrepp och perspektiv kan användas och kopplas samman analytiskt med ett kvantitativt eller kvalitativt empiriskt material i ett vetenskapligt arbete.

2.
Kvalitativa metoder,  5 högskolepoäng

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • Tillämpa olika kvalitativa metoder i fråga om materialinsamling, analys och rapportering av resultat.
 • Redogöra för de kvalitativa metodernas användningsområde och utgångspunkter samt kopplingen mellan kvalitativ analys och teorianvändning.
 • Genomföra olika typer av kvalitativa bearbetningar och kvalitativ analys av empiriskt material som intervjuutsagor, texter och bilder.
 • Kritiskt bedöma relevansen av olika metodval beroende på frågeställning och teoretiska perspektiv.
 • Granska vetenskapliga arbetens metodanvändning.

3.
Kvantitativa metoder,  5 högskolepoäng

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

 • Tillämpa olika kvantitativa metoder ifråga om materialinsamling, analys och rapportering av resultat.
 • Redogöra för kvantitativa metoders användningsområde och tillämpbarhet samt kopplingen mellan kvantitativa metoder och teoretiska utgångspunkter.
 • Kritiskt bedöma relevansen av olika metodval beroende på frågeställning och teoretiska perspektiv.
 • Redogöra för hur standardiserad insamling av primärdata kan utformas.
 • Redovisa analyser kartografiskt.
 • Granska vetenskapliga arbetens metodanvändning.

Innehåll

Kursen är uppdelad i tre delkurser.

Delkurser

1.
Centrala begrepp och perspektiv i turismvetenskap,  5 högskolepoäng

Kursen behandlar centrala teorier och begrepp inom turismvetenskapen och ämnesområdets utveckling och koppling till traditionella ämnen. Dessutom behandlas frågor om vad teori och teoretiska angreppssätt innebär och vilken roll teorin och begreppen har för den vetenskapliga analysen och ett vetenskapligt arbetes kvalitet.

2.
Kvalitativa metoder,  5 högskolepoäng

Kursen behandlar kvalitativa metoder, med inriktning dels mot specifika egenskaper och användningsområden för olika metoder och analysverktyg och dels mot färdighetsövningar i kvalitativ bearbetning och analys. Metoder som kommer att beröras under kursen är intervjuer och analys av intervjumaterial, innehålls- och diskursanalys av både texter och bilder samt observationer.

3.
Kvantitativa metoder,  5 högskolepoäng

Kursen är inriktad på att göra studenten förtrogen med etablerade kvantitativa metoder för att beskriva och analysera data som berör turism. I kuresn ingår övningar. Syftet med dessa är att öka studentens färdighet i att använda olika metoder och att välja metoder som är relevanta i förhållande till problemställningar och teoretiska perspektiv. För rumsliga data används GIS i redovisningar. Kursen ger också en fördjupning i metodik för insamling av primärdata.

Examinationsformer

Delkurs 1: Seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter.
Delkurs 2: Inlämningsuppgifter, seminarier samt PM.
Delkurs 3: Inlämningsuppgifter, seminarier samt PM.

Arbetsformer

Delkurs 1: Föreläsningar och seminarier.
Delkurs 2: Föreläsningar, obligatoriska seminarier och övningar.
Delkurs 3: Obligatoriska seminarier och övningar.

Betyg

Som betygsskala används A - F

Betyget på kursen sätts av examinator och är en sammanvägd bedömning av resultaten på alla tre delkurserna

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • 60 hp inom huvudområdet turismvetenskap
 • eller motsvarande

Övrigt

Max 5 examinationstillfällen per delkurs.
Ersätter TR2001.

Summary in English

Litteratur

  Delkurser

  1.
  Centrala begrepp och perspektiv i turismvetenskap,  5 högskolepoäng

  2.
  Kvalitativa metoder,  5 högskolepoäng

 • Hay, Iain. (2005) Qualitative research methods in human geography. 2 uppl. South Melbourne, Vic. : Oxford University Press. (339 s). ISBN 0-19-555079-X
 • Hopkins, Jeffrey. (1998) Signs of the Post Rural: Marketing Myths of a Symbolic Countryside. Geografiska Annaler B, vol. 80B, no. 2.
  Läsanvisning: pp. 65-81
 • 3.
  Kvantitativa metoder,  5 högskolepoäng

Referenslitteratur

  Delkurser

  1.
  Centrala begrepp och perspektiv i turismvetenskap,  5 högskolepoäng

  2.
  Kvalitativa metoder,  5 högskolepoäng

 • Börjesson, Mats & Palmblad, Eva (red.). (2007) Diskursanalys i praktiken. 1 uppl. Malmö : Liber. (224 s). ISBN 978-91-47-08644-3
 • Ryen, Anne översättning: Torhell, Sven-Erik. (2004) Kvalitativ intervju : från vetenskapsteori till fältstudier. 1 uppl. Malmö : Liber ekonomi. (248 s). ISBN 91-47-07278-4
 • 3.
  Kvantitativa metoder,  5 högskolepoäng

 • Ormsby, T.. (2010) Getting to know ArcGIS desktop. 3 uppl. Redlands, Calif. : ESRI Press. (584 s). ISBN 978-1-58948-260-9