Kursplan

Kursplan: Examensarbete för Magisterexamen i turismvetenskap

Kurskod: TR3008
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Turismvetenskap (TRU)
Ämnesgrupp: Turism- och fritidsvetenskap
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Turismvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1E
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2013-03-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-03-14.
Reviderad:
Reviderad 2013-09-18.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2013-09-18.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten fördjupar sina kunskaper i turismvetenskap med särskild bäring på destinationsutveckling.

Studenten skall efter avslutad kurs ha tillägnat sig förmågan att självständigt:

  • kunna formulera ett vetenskapligt problem,
  • göra rimliga och väl motiverade avgränsningar,
  • relatera den egna forskningen till andras vetenskapliga arbete,
  • välja relevanta metoder,
  • källkritiskt bedöma och analysera insamlade data och
  • redovisa resultaten av forskningsuppgiften inom en given tidsram.

Innehåll

Den studerande planerar, genomför och redovisar ett självständigt examensarbete i turismvetenskap. Examensarbetet baseras på teoretiska studier, insamling och bearbetning av data. Examensarbetet ska vara av tydlig relevans för magisterprogrammets inriktning, och skall bygga, dels på kunskaper och erfarenheter som tidigare inhämtats, dels på den särskilda fördjupning i form av litteraturstudier och datainsamling som studenten genomför inom ämnesområdet för examensarbetet.

Examinationsformer

Examinationen består av en magisteruppsats eller motsvarande, aktivt deltagande i de seminarier som ingår i kursen samt en genomförd opponering på annat examensarbete.

Moment:
Seminarier 2 Hp, Opponering 3 Hp och Magisteruppsats 10Hp.

Arbetsformer

Handledning, seminarier och ventilering av färdig uppsats.

Betyg

Som betygsskala används A - F

Seminarier betygsskala U-G, Opponering betygsskala U-G, Uppsats A-F.
Slutbetyget sker genom en sammanvägning av de tre delmomenten.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnet Turismvetenskap eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Max 5 examinationstillfällen
Varje uppsats förfogar över 20 timmar handledning.
Examinator bestämmer sista dag för inlämning av uppsats.

Betyg A eller B kan endast erhållas om uppsatsen inlämnats i tid för det första slutseminariet.
För sent inlämnad uppsats får betyget underkänd (F).
Om en uppsats underkänts tre gånger måste författaren byta tema/ämne för uppsatsen.

Uppsatsämne måste godkännas av examinator.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur