Kursplan

Kursplan: Moderna språk: IT i språkundervisningen

Kurskod: TY1028
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Tyska (TYA)
Ämnesgrupp: Tyska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Tyska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2010-04-13.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2010-07-01.
Reviderad:
Reviderad 2010-12-01.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2011-01-24.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Kursen syftar till att de studerande utvecklar grundläggande kunskaper om hur IT kan användas som arbetsinstrument i språkundervisning. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • producera nätbaserat material för den egna undervisningen
 • kommunicera över Internet via chatt och i nätbaserade seminarier
 • med hjälp av några utvalda program skapa internetbaserade övningar av olika slag, t.ex. ordkunskaps- och grammatikövningar
 • producera egna audiofiler för undervisningen
 • ställa samman en presentation i Power Point eller motsvarande program
 • planera och didaktiskt motivera hur IT kan berika den egna språkundervisningen
 • teoretisera kring några aktuella frågor rörande egen IT-baserad språkundervisning.

Innehåll

Kursen omfattar två moment.

Moment 1:
Nätbaserad presentation som didaktiskt element i språkundervisningen, 4 hp/
Web-based Presentations as a Didactic Tool in Language Teaching, 4 hec
I detta moment produceras presentationsmaterial för den egna undervisningen. Ämnesområden som berörs är mp3-framställning, didaktiska aspekter på hur s.k. forumuppgifter kan läggas upp samt allmänt didaktiska diskussioner kring webbaserad presentationsteknik och presentationsformat.

Moment 2:
Att inkludera webbaserad interaktion i språkundervisningen, 3,5 hp/
Inclusion of Web-based Interaction in Language Teaching, 3.5 hec
Inom ramen för detta moment ska de studerande utifrån sin egen aktuella arbetssituation och med utgångspunkt i respektive skolforms kursplan planera, motivera och med teoretisk förankring redovisa hur webbaserad interaktion kan användas i skolans språkundervisning. I redovisningen ingår att de studerande opponerar på varandras arbeten.

Examinationsformer

Kursen examineras fortlöpande och i form av skriftlig redovisning samt opponering av andras arbeten.

Arbetsformer

Nätbaserade seminarier och praktiska övningar. Undervisningsspråket är svenska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
Betygsrapportering
Moment 1: Examinerande seminarier och praktiska övningar 4 hp.
Moment 2: Redovisning och opponering av uppgifter 3,5 hp.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • 30 hp i något av de moderna språken engelska, franska, italienska, spanska eller tyska eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

 • Hrastinski, Stefan. Nätbaserad utbildning. En introduktion.. 10 uppl. Lund:Studentlitteratur.
  Övrigt: Senaste upplagan.
 • Larsson, Göran. Från klassrum till cyberspace. Att undervisa på Distans.. Lund: Studentlitteratur.
  Övrigt: Senaste upplagan.
 • Robling, Maria & Annie Westman. Inte utan min Smart Board. Malmö: Glerup.
  Övrigt: Senaste upplagan.
 • Rydberg Fåhraeus, Eva. Lär där du är. Handbok och webbplats för distansstuderande och andra som lär på nätet. Lund: Studentlitteratur.
  Övrigt: Senaste upplagan.
 • Svensson, Patrik. Från vision till praktik. Språkutbildning och informationsteknik. Umeå: Nätuniversitetet.
  Övrigt: Senaste upplagan.
 • Svensson, Patrik. (2008) Språkutbildning i en digital värld. Informationsteknik, kommunikation och lärande. Stockholm: Norstedts Akademiska förlag.
  Övrigt: Senaste upplagan.
 • Säljö, Roger & Jonas Linderoth (red). Utm@ningar och e-frestelser. It och skolans lärkultur.. Stockholm: Prisma.
  Övrigt: Senaste upplagan.
 • Säljö, Roger. Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma.
  Övrigt: Senaste upplagan.