Kursplan

Kursplan: Tyska: Muntlig språkfärdighet med fonetik och kulturkunskap I

Kurskod: TY1035
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Tyska (TYA)
Ämnesgrupp: Tyska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Tyska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2011-03-15.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2011-03-15.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Kursen syftar till att de studerande ska utveckla grundläggande färdigheter i att tala och förstå talad tyska samt att studenterna ska förvärva ett gott uttal och en god färdighet i att uttrycka sig på idiomatisk tyska. De studerande ska även ges möjlighet att tillägna sig grundläggande kunskaper kring de tyskspråkiga ländernas kultur och samhällsliv. Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • interagera muntligt i olika situationer och autentiska sammanhang
 • identifiera grundläggande skillnader mellan svenskt och tyskt uttal och reflektera över uttalsfenomen i sin egen och andras språkinlärning
 • visa kunskaper om historia, geografi och samhällsliv i de tyskspråkiga länderna och göra jämförelser med egna erfarenheter samt reflektera över kulturella frågor
 • genomföra och ta ställning till kortare muntliga och skriftliga presentationer av aktuella och kända ämnen och använda olika presentationsmetoder
 • använda och tillämpa modern informationsteknologi
 • kommentera och diskutera innehåll och språk i olika tyskspråkiga filmer
 • visa självständighet i studierna samt reflektera över sin egen och andras inlärning.

Innehåll

Kursen innehåller en genomgång av elementär fonetik samt av principerna för tyskt uttal ur framför allt ett kontrastivt perspektiv. Den innehåller övningar i att förstå tyskt tal och i att kommunicera på tyska i olika situationer och inom olika ämnesområden. Stor vikt läggs dessutom på att aktivt öva upp ordförråd och fraseologi med anknytning till vardagliga situationer. I kulturmomentet ingår en övergripande introduktion till de tyskspråkiga ländernas historia, geografi och samhällsliv. Genom att undersöka och diskutera aktuella samhällsfrågor får de studerande ytterligare möjlighet till muntlig träning varvid också jämförelser görs med svenska förhållanden.

Examinationsformer

Kursen examineras kontinuerligt genom muntliga och skriftliga uppgifter.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Undervisningen sker i form av såväl skriftliga som muntliga övningar.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:
Muntlig språkfärdighet 3 hp
Kulturkunskap 3 hp
Fonetik 1,5 hp

För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs Väl godkänd på 4,5 högskolepoäng.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Områdesbehörighet 2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på Svenska för Grundläggande behörighet. Dispens beviljas från kravet på Engelska B. Kravet på Aktuellt språk Steg 3 kan ersättas med godkänt resultat på preparandkurser i tyska (Tyska för nybörjare III och IV), 15 hp, vid Högskolan Dalarna.

Övrigt

Ersätter TY1009.

Summary in English

Litteratur

 • Fandryck, C. och Tallowitz, U. (2002) Sage und Schreibe. Stuttgart: Klett. (150 s).

Referenslitteratur

 • Almgren, B., Almgren, H., Schmidt, K. (1994) Vielfalt Länderkunde. Malmö : Gleerup. (160 s). ISBN 91-40-61725-4
 • Koppensteiner, J. (1993) Österreich. München : Verlag für Deutsch.
 • Rausch, R. och Rausch, I. (1991) Deutsche Phonetik für Ausländer. 2., durchgesehene Aufl. Berlin: Langenscheidt. (404 s).
 • Sauer, F. (2000) Neue Dreiländerkunde : Deutschland, Österreich und Schweiz (mit Liechtenstein) im Querschnitt. Berlin : Inform. (254 s).