Kursplan

Kursplan: Tyska: Språkdidaktik I

Kurskod: TY1038
Poäng: 6 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Tyska (TYA)
Ämnesgrupp: Tyska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Tyska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2011-10-10.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2011-10-10.
Reviderad:
Reviderad 2014-07-01.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2014-07-01.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Kursens mål är att de studerande utvecklar grundläggande kunskaper i språkdidaktik och att de förbereder sig för sin framtida yrkesprofession som språklärare. Ett övergripande mål är också att den studerande utvecklar självständighet i studierna och förmåga att reflektera över det egna lärandet. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa kunskap om de främmande språkens historiska utveckling och nuvarande ställning i skola och samhälle
 • visa grundläggande kunskaper om centrala språkinlärningsteorier och deras betydelse för språkundervisningen
 • visa kunskap om skolans styrdokument med särskilt fokus på de moderna språkens kurs- och ämnesplaner
 • diskutera och reflektera över språkdidaktiska frågeställningar som rör urval av undervisningsmaterial och arbetssätt i relation till målgrupp och skolans aktuella styrdokument
 • med utgångspunkt i didaktiska frågeställningar visa förmåga att välja, bearbeta och presentera innehåll och arbetssätt för språkundervisningen

Innehåll

Kursen utgör en introduktion till språkdidaktiken och till de centrala frågor som rör språkundervisningens innehåll och utformning i relation till elevers olika förutsättningar för språkinlärning och till skolans styrdokument. Den ger en teoretisk grund och kompletterar ämnesstudier i tyska som förberedelse för den kommande yrkesrollen. De främmande språkens roll och utveckling i svensk skola behandlas i en historisk tillbakablick. Ett viktigt inslag i kursen är ett grundläggande studium av centrala teorier kring språklärande. Genom att också studera aktuella styrdokument i form av läroplan, ämnesplan samt kursplan för moderna språk, behandlas relationen mellan teorierna och språkämnets olika moment. På så sätt behandlas kopplingen mellan de samlade ämnesstudierna till yrkesollen och den konkreta undervisningssituationen liksom till de krav som ställs på språkläraren i sitt uppdrag i skolan.

Examinationsformer

Kursen examineras kontinuerligt genom aktivt deltagande i seminarier, muntliga presentationer och diskussioner samt skriftliga reflekterande texter.

Arbetsformer

Föreläsningar samt obligatoriska seminarier och grupparbeten. Undervisning sker både på tyska och svenska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Områdesbehörighet 6c och Tyska, steg 3, lägst C-språk kurs B

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs tillgång till dator, headset, webbkamera och internetuppkoppling.

För studerande på Ämneslärarprogrammet ingår 2-3 fältdagar vid en grund- eller gymnasieskola.

Summary in English

Litteratur

 • Levihn, U.&Norman,D. (2006) Variation i språkundervisning. Malmö:Glerups.
 • Skolverket. (2011) Gy2011 Ämnesplan i moderna språk. http://www.skolverket.se
 • Skolverket. (2011) Lgr 11 Kursplan i moderna språk i grundskolan http://www.skolverket.se.
 • Skolverket. (2011) Lgr 11 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet http://www.skolverket.se .
 • Skolverket. (2006) Lpf 94. Läroplan för det frivilliga skolväsendet. Stockholm: Fritzes. Utbildningsdepartementet. http://www.skolverket.se
 • Skolverket. (2001) Språkboken (valda delar). http://www.skolverket.se
 • Tornberg, U. (2009) Språkdidaktik. Malmö: Gleerups. (248 s). ISBN 9789140668318

Referenslitteratur

 • Bischof, M. & Kessling, V. & Krechel, R.. (2003) Landeskunde und Literaturdidaktik. . Langenscheidt. (184 s).
 • Brodow Bengt, Nilsson Nils-Erik, Ullström Sten-Olof. (2000) Retoriken kring grammatiken : didaktiska perspektiv på skolgrammatik. Lund : Studentlitteratur. (167 s). ISBN 91-44-01340-X
  Anmärkning: Även med tryckår: 2. tr., 2002 ; 3. tr., 2002
 • Huneke, H.-W.. (2010) Deutsch als Fremdsprache. Eine Einführung.. 5 uppl. Schmidt. (306 s).
 • Mandl, H., Felix, H.. (2006) Handbuch Lernstrategien. . Hogrefe. (404 s).