Kursplan

Kursplan: Tyska: Muntlig språkfärdighet med fonetik och kulturkunskap II

Kurskod: TY1051
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Tyska (TYA)
Ämnesgrupp: Tyska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Tyska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2012-05-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-05-21.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Kursen syftar till att de studerande skall förbättra sin egen förmåga att uttrycka sig ledigt och korrekt på tyska. De studerande skall även ges möjlighet att ytterligare fördjupa och bredda sina kunskaper kring de tyskspråkiga ländernas kultur och samhällsliv.
Detta innebär att den studerande efter genomgången kurs förutom generell ökad språkkompetens även ska:

 • kunna uttrycka sig muntligt och skriftligt någorlunda korrekt och med viss språklig variation kring innehåll hämtat från en mängd olika områden
 • kunna använda och anpassa språket effektivt till olika sociala, intresse- eller yrkesrelaterade sammanhang
 • visa fördjupade kunskaper om de tyskspråkiga ländernas moderna historia och aktuella samhällsyttringar
 • kunna göra bedömningar baserade på kunskap rörande relevanta samhällsetiska frågor samt göra kritiska jämförelser mellan förhållandena i de tyskspråkiga länderna och egna erfarenheter av sådana frågor
 • behärska och kunna förklara viktiga uttalsskillnader mellan tyska och svenska
 • kritiskt kunna utvärdera det egna lärandet samt identifiera eventuella ytterligare kompetensbehov i ämnet.

Innehåll

Kursen består av tre delmoment. Inom momentet Muntlig språkfärdighet läggs stor vikt vid att träna den egna språkliga produktionen. Betydande tonvikt läggs på uppövandet av ett aktivt ordförråd liksom fraseologi. Inom kulturdelen diskuteras de tyskspråkiga ländernas kultur och samhällsliv med utgångspunkt i för kursen centrala texter. I fonetik-momentet ligger tonvikten på kontrastivt viktiga skillnader i svenskt och tyskt uttal.

Examinationsformer

Aktivt deltagande i seminarier, kontinuerlig examination, inlämningsuppgifter.

Arbetsformer

Föreläsningar, examinerande seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
Betygsrapportering
Muntlig språkfärdighet 3 hp
Kulturkunskap 3 hp
Fonetik 1,5 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Muntlig språkfärdighet, fonetik och kulturkunskap I, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande. Dispens beviljas från kravet på gymnasieskolans Svenska B.

Övrigt

Ersätter TY1013.

Summary in English

Litteratur

 • Fandrych, C. (2002) Sage und schreibe: Übungswortschatz Grundstufe Deutsch in 99 Kapiteln. Stuttgart: Klett. (256 s).
  Alternativt:
  • Fandrych, C. (2003) Vokabeltrainer Deutsch. Stuttgart: Klett. (256 s).
 • Luscher, R. Landeskunde Deutschland. Von der Wende bis heute. Aktualiserte Fassung 2005/2006. Ismaning: Max Hueber. (175 s).
  Anmärkning: år 2005/2006

Referenslitteratur

 • Behal-Thomsen, H. et al.. (1993) Typisch deutsch? Arbeitsbuch zu Apsekten deutscher Mentalität. Berlin: Langenscheidt. (144 s).
 • Schroll-Machl, S. (2003) Die Deutschen – Wir Deutsche. Fremdwahrnehmung und Selbstsicht im Berufsleben. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. (218 s).
 • Dudenredaktion (Hrsg). Duden Deutsches Universalwörterbuch. Mannheim : Dudenverlag.
  Anmärkning: senaste upplagan
 • Dudenredaktion (Hrsg). Duden Deutsch als Fremdsprache. Mannheim : Dudenverlag.
  Anmärkning: senaste upplagan
 • Götz, D. et al. in Zusammenarbeit mit der Langenscheidt-Redaktion (Hrsg.). Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache. Berlin: Langenscheidt.
  Anmärkning: senaste upplagan
 • Norstedts tyska ordbok. Stockholm: Norstedts ordbok.
  Anmärkning: senaste upplagan
 • Wahrig, G. Deutsches Wörterbuch. Gütersloh/München: Wissen Media Verlag.
  Anmärkning: senaste upplagan

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2TWN
 Ges endast som del av ett kurspaket!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Tyska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:50
Behörighetskrav: [?]Muntlig språkfärdighet, fonetik och kulturkunskap I, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande. Dispens beviljas från kravet på gymnasieskolans Svenska B.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:6

Ansök

Ansök på Antagning.se