Kursplan

Kursplan: Tyska I med didaktisk inriktning

Kurskod: TY1053
Poäng: 30 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Tyska (TYA)
Ämnesgrupp: Tyska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Tyska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2012-10-12.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-10-12.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Kursens mål är att de studerande utvecklar goda kunskaper i det tyska språket, om tyskspråkig kultur och litteratur samtidigt som de förbereder sig för sin framtida yrkesprofession som språklärare. Ett övergripande mål är också att de studerande utvecklar självständighet i studierna samt förmåga att reflektera över det egna lärandet.

Delkurser

1.
Muntlig språkfärdighet med fonetik och kulturkunskap I,  5 högskolepoäng

Delkursen syftar till att de studerande ska utveckla grundläggande färdigheter i att förstå samt uttrycka sig på idiomatisk tyska. De studerande ska även ges möjlighet att tillägna sig grundläggande kunskaper om de tyskspråkiga ländernas kultur och samhällsliv samt att reflektera över språkdidaktiska frågor som rör muntlig språkfärdighet och kultur i skolans språkundervisning.
Efter avslutad delkurs ska de studerande kunna:

 • interagera muntligt i olika situationer och autentiska sammanhang
 • identifiera grundläggande skillnader mellan svenskt och tyskt uttal och reflektera över dessa
 • visa kunskaper om historia, geografi och samhällsliv i de tyskspråkiga länderna och göra jämförelser med egna erfarenheter samt reflektera över kulturella frågor
 • genomföra och ge respons på kortare muntliga och skriftliga presentationer av aktuella och kända ämnen och använda olika presentationsmetoder, samt reflektera över arbetet med skriftliga och muntliga presentationer i skolans undervisning
 • kommentera och diskutera innehåll och språk i olika tyskspråkiga filmer
 • visa förmåga att reflektera över sitt eget och andras lärande.

2.
Tysk grammatik med textkommentar,  6 högskolepoäng

Delkursen syftar till att de studerande ska utveckla grundläggande teoretiska kunskaper i tysk grammatik och färdigheter i att använda korrekt tyska i tal och skrift.
Efter avslutad delkurs ska de studerande kunna:

 • visa goda kunskaper i den tyska formläran och väsentliga delar av syntaxen
 • kommentera och förklara formlära och syntax i autentiska texter
 • reflektera över grammatikens roll i språkundervisningen
 • visa förmåga att reflektera över sitt eget och andras lärande.

3.
Modern tyskspråkig litteratur,  6,5 högskolepoäng

Delkursen syftar till att de studerande ska förvärva en inblick i modern tyskspråkig litteratur och att de ska reflektera över användning av litteratur i undervisningen.
Efter avslutad delkurs ska de studerande kunna:

 • läsa och förstå samtida litterära texter samt känna till grundläggande litterära begrepp och tillämpa dem i diskussioner
 • förstå, reflektera över och analysera språk, innehåll och olika genrer i samtida litterära texter
 • visa självständighet i studierna samt reflektera över sitt eget och andras lärande
 • reflektera över hur man kan arbeta med litterära texter i språkundervisningen på olika nivåer och i olika åldersgrupper.

4.
Skriftlig språkfärdighet I,  6,5 högskolepoäng

Delkursen syftar till att de studerande ska utveckla sin förmåga att uttrycka sig korrekt, varierat och idiomatiskt på tyska i skrift samt att de ska reflektera över språkdidaktiska frågor som rör skriftlig språkfärdighet i skolans språkundervisning.
Efter avslutad delkurs ska de studerande kunna:

 • producera olika slags fria texter som berör vardagsnära områden
 • strukturerat sammanfatta innehållet i enklare tysk sakprosa
 • kritiskt betrakta egna och andras texter och upptäcka grammatiska och idiomatiska felaktigheter samt korrigera och kommentera dessa
 • översätta autentiska tyska texter, t.ex. ur tidningar och tidskrifter, till svenska
 • översätta enklare svenska texter till tyska
 • reflektera över arbetet med skriftlig textproduktion i språkundervisningen
 • visa förmåga att reflektera över sitt eget och andras lärande.

5.
Språkdidaktik A,  6 högskolepoäng

Delkursen syftar till att de studerande utvecklar grundläggande kunskaper i språkdidaktik genom att tillägna sig en teoretisk grund som kompletterar de övriga delkursernas innehåll som förberedelse för den kommande yrkesrollen.
Efter avslutad delkurs ska de studerande kunna:

 • visa kunskap om de främmande språkens historiska utveckling och nuvarande ställning i skola och samhälle
 • visa grundläggande kunskaper om centrala språkinlärningsteorier och deras betydelse för språkundervisningen
 • visa kunskap om skolans styrdokument med särskilt fokus på de moderna språkens kurs- och ämnesplaner
 • diskutera och reflektera över språkdidaktiska frågeställningar som rör urval av undervisningsmaterial och arbetssätt i relation till målgrupp och Skolverkets styrdokument.

6.
Språkdidaktik B,  6 högskolepoäng

Syftet med delkursen är att de studerande befäster och fördjupar sina språkdidaktiska kunskaper och färdigheter samt utvecklar förtrogenhet med språkundervisning i grund- och gymnasieskolan. Delkursen ska även leda till ökad medvetenhet om elevers generella och specifika förutsättningar för språklärande. Ytterligare ett mål är att de studerande utvecklar sin förmåga att relatera sina övriga språkstudier till ett yrkesprofessionellt perspektiv som språklärare.
Efter avslutad delkurs ska de studerande kunna:

 • visa förmåga att med utgångspunkt i elevers kunskapsbehov och individuella förutsättningar för lärande välja relevanta innehåll och arbetssätt för undervisningen i relation till målgruppen, skolans styrdokument och relevant forskning
 • visa fördjupade kunskaper och förståelse gällande centrala språkinlärningsteorier samt förmåga att kritiskt ta ställning till dessa utifrån relevant forskning och egna erfarenheter av språkundervisning
 • visa förmåga att göra relevanta bedömningar av elevers muntliga och skriftliga prestationer med utgångspunkt i olika teorier om bedömning och skolans styrdokument
 • visa förmåga att arbeta med kultur i språkundervisning och använda sig av olika källor samt kritiskt ta ställning till olika tolkningar av kulturbegreppet och interkulturell kompetens
 • visa förmåga att förbereda, leda och utvärdera en diskussion kring valda delar av kurslitteraturen.

Innehåll

Kursen består av fyra obligatoriska delkurser:
Delkurs 1. Muntlig språkfärdighet med fonetik och kulturkunskap I, 5 hp
Delkurs 2. Tysk grammatik med textkommentar, 6 hp
Delkurs 3. Modern tyskspråkig litteratur, 6,5 hp
Delkurs 4. Skriftlig språkfärdighet I, 6,5 hp

De studerande väljer sedan en av de två didaktiska delkurserna:
Delkurs 5. Språkdidaktik A, 6 hp
Delkurs 6. Språkdidaktik B, 6 hp
De studerande som läser tyska som sitt första ämne OCH de studerande som har läst ett annat ämne än språk som första ämne ska läsa delkurs 5, Språkdidaktik A.
De studerande som har läst ett annat språk som första ämne ska läsa delkurs 6, Språkdidaktik B.

Delkurser

1.
Muntlig språkfärdighet med fonetik och kulturkunskap I,  5 högskolepoäng

Delkursen innehåller en genomgång av elementär fonetik samt av principerna för tyskt uttal ur framför allt ett kontrastivt perspektiv. Den innehåller övningar i att förstå tyskt tal och i att kommunicera på tyska i olika situationer och inom olika ämnesområden. Stor vikt läggs dessutom på att aktivt öva upp ordförråd och fraseologi med anknytning till vardagliga situationer. I kulturmomentet ingår en övergripande introduktion till de tyskspråkiga ländernas historia, geografi och samhällsliv. Genom att undersöka och diskutera aktuella samhällsfrågor får de studerande ytterligare möjlighet till muntlig träning varvid också jämförelser görs med svenska förhållanden.

2.
Tysk grammatik med textkommentar,  6 högskolepoäng

Delkursen behandlar grundläggande delar av den tyska grammatiken med skriftliga tillämpningsövningar. Satsstruktur, grammatiska konstruktioner och fraseologi analyseras med utgångspunkt i varierande texter. Tillämpningsövningarna innefattar också träning i att förklara grammatiska sammanhang och att upptäcka och korrigera enklare språkliga fel. I delkursen behandlas också frågeställningar som rör skolans grammatikundervisning.

3.
Modern tyskspråkig litteratur,  6,5 högskolepoäng

Delkursen omfattar studium av modern prosa och poesi från de tyskspråkiga länderna. Texterna studeras i sitt kulturella sammanhang och behandlas dels ur språklig, dels ur litterär och dels ur litteraturdidaktisk aspekt i syfte att utveckla såväl språkfärdighet som förmåga till litterär analys och litteraturdidaktisk kompetens.

4.
Skriftlig språkfärdighet I,  6,5 högskolepoäng

Inom delkursen tränas skriftlig produktion genom övningar i s.k. processkrivning, där grammatisk korrekthet och ett idiomatiskt uttryckssätt eftersträvas liksom anpassning av språket till några olika typer av textproduktion. Inom kursen tränas den skriftliga kompetensen dessutom genom översättningsövningar, främst från svenska till tyska. I kursen ingår översättningsövningar för att utveckla den språkliga kompetensen hos de studerande, där de studerande själva ska lära sig att förklara och argumentera för hur de har resonerat för att komma fram till en kommunikativt acceptabel lösning. Delkursen behandlar också skrivandets roll i skolans språkundervisning.

5.
Språkdidaktik A,  6 högskolepoäng

Delkursen utgör en introduktion till språkdidaktiken och till de centrala frågor som rör språkundervisningens innehåll och utformning i relation till elevers olika förutsättningar för språkinlärning och till skolans styrdokument. De främmande språkens roll och utveckling i svensk skola behandlas i en historisk tillbakablick. Ett viktigt inslag i delkursen är ett grundläggande studium av centrala teorier kring språklärande. Genom att också studera aktuella styrdokument i form av läroplan, ämnesplan samt kursplan för moderna språk, behandlas relationen mellan teorierna och språkämnets olika moment. På så sätt kopplas alla delkursernas innehåll till det framtida yrket och den konkreta undervisningssituationen liksom till de krav som ställs på språkläraren i sitt uppdrag i skolan.

6.
Språkdidaktik B,  6 högskolepoäng

Delkursen innebär en fördjupning i språkdidaktiska teorier som är knutna till olika aspekter av språkinlärning och språkundervisning samt en ökad medvetenhet om teoriernas relevans för språkundervisningen. De studerande jämför olika teorier och modeller om språkinlärning och får en inblick i nationell och internationell forskning om flerspråkighet. Genom praktiska övningar tränas de studerandes förmåga att utveckla ett kritiskt och vetenskapligt förhållningssätt och ökad självständighet i att väga och värdera olika teorier. De studerande fördjupar sig i skolans styrdokument och olika teorier om bedömning samt tränar att använda olika bedömningsmodeller i språkundervisning. Genom praktiska övningar tränar de studerande förmågan att undervisa om kulturella företeelser samt att tillämpa teoretiska kunskaper om kulturens roll i språkundervisningen.

Examinationsformer

Delkurserna examineras på ett varierat sätt genom såväl aktivt deltagande i seminarier som delkursspecifika muntliga och skriftliga uppgifter.

 • Delkurs 1: kontinuerlig examination genom aktivt deltagande i seminarier, muntliga och skriftliga presentationer samt muntliga och skriftliga inlämningsuppgifter.
 • Delkurs 2: kontinuerlig examination genom aktivt deltagande i seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter.
 • Delkurs 3: kontinuerlig examination genom aktivt deltagande i seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter och skriftliga kontrolluppgifter.
 • Delkurs 4: kontinuerlig examination genom skriftliga inlämningsuppgifter.
 • Delkurs 5: kontinuerlig examination genom aktivt deltagande i seminarier, muntliga presentationer och diskussioner samt skriftliga reflekterande texter.
 • Delkurs 6: kontinuerlig examination genom aktivt deltagande i seminarier, muntliga presentationer och diskussioner samt skriftliga reflekterande texter.

Arbetsformer

Föreläsningar samt obligatoriska seminarier och grupparbeten. Undervisningsspråket är tyska, utom i delkurs 5 och 6 där undervisningen huvudsakligen sker på svenska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För väl godkänt på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på minst tre av delkurserna.

Betygsrapportering:
Delkurs 1. Muntlig språkfärdighet med fonetik och kulturkunskap I - 5 hp
Delkurs 2. Tysk grammatik med textkommentar - 6 hp
Delkurs 3. Modern tyskspråkig litteratur - 6,5 hp
Delkurs 4. Skriftlig språkfärdighet I - 6,5 hp
Delkurs 5. Språkdidaktik A - 6 hp
Delkurs 6. Språkdidaktik B - 6 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Områdesbehörighet 6c och Tyska, steg 3, lägst C-språk kurs B

Övrigt

Ersätter TY1037.

 • Om den nätbaserade kursen läses som första ämne inom ämneslärarprogrammet krävs närvaro i Falun vid terminsstart under max två dagar.
 • Om kursen läses som första ämne inom ämneslärarprogrammet innehåller den två introduktionsdagar vid en grund- eller gymnasieskola.
 • Kursen innehåller två till tre fältdagar vid en grund- eller gymnasieskola.
 • För nätbaserad kurs krävs tillgång till dator, headset, webbkamera och internetuppkoppling.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VAQ
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Tyska, kan komma att ges på Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:30
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 6c och Tyska, steg 3, lägst C-språk kurs B

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:2
Obligatoriska online träffar:9

Ansök

Ansök på Antagning.se