Kursplan

Kursplan: Tyska II med didaktisk inriktning

Kurskod: TY1057
Poäng: 30 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Tyska (TYA)
Ämnesgrupp: Tyska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Tyska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2013-02-22.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-02-22.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Kursens mål är att de studerande fördjupar sina kunskaper i det tyska språket, om kulturen och samhällslivet i de tysktalande länderna och om tyskspråkig litteratur samtidigt som de förbereder sig inför en framtida yrkesprofession som språklärare. Ett övergripande mål är också att de studerande utvecklar självständighet i studierna samt förmågan att reflektera över det egna lärandet.

Delkurser

1.
Muntlig språkfärdighet med fonetik och kulturkunskap II,  5 högskolepoäng

Denna delkurs syftar till att utveckla de studerandes förmåga att uttrycka sig ledigt och korrekt på tyska. De studerande ska även ges möjlighet att ytterligare fördjupa och bredda sina kunskaper kring de tyskspråkiga ländernas kultur och samhällsliv.
Detta innebär att efter avslutad delkurs ska de studerande kunna:

 • uttrycka sig muntligt och skriftligt utan störande grammatiska eller idomatiska fel och med språklig variation kring innehåll hämtat från en mängd olika områden
 • diskutera och redovisa olika arbetsformer och arbetssätt inom muntlig och skriftlig språkproduktion
 • använda och anpassa språket effektivt till olika sociala, intresse- eller yrkesrelaterade sammanhang
 • visa fördjupade kunskaper om de tyskspråkiga ländernas moderna historia och aktuella samhällsyttringar
 • kunna göra bedömningar baserade på kunskap rörande relevanta samhällsetiska frågor samt göra kritiska jämförelser mellan förhållandena i de tyskspråkiga länderna och egna erfarenheter av sådana frågor
 • behärska och kunna förklara viktiga uttalsskillnader mellan tyska och svenska
 • kritiskt utvärdera det egna lärandet muntligt i seminarierna samt identifiera eventuella ytterligare kompetensbehov i ämnet.

2.
Skriftlig språkfärdighet II,  6,5 högskolepoäng

Denna delkurs syftar till att de studerande befäster och ytterligare förbättrar förmågan att använda det tyska språket i skrift samt att de studerande utvecklar förmågan att kunna förklara språkliga strukturer med hjälp av kontrastiv analys.
Efter avslutad delkurs ska de studerande kunna:

 • redovisa centrala grammatiska begrepp och kunna tillämpa dessa i en kritisk utvärdering av egna och andras texter
 • använda sig av och reflektera över kontrastiv analys och översättning som didaktisk metod
 • uttrycka sig skriftligt utan störande grammatiska fel och med viss språklig variation kring innehåll hämtat från en mängd olika områden
 • reflektera kontrastivt kring viktiga stilistiska drag i olika texttyper samt kunna upptäcka kontrastivt viktiga likheter och skillnader mellan svensk och tysk syntax
 • kritiskt utvärdera det egna och andras lärande samt kunna identifiera det egna utvecklingsbehovet i ämnet.

3.
Språk- och kulturhistoria med uppsats,  6,5 högskolepoäng

Delkursen syftar till att de studerande förvärvar en djupare inblick i tysk språk- och kulturhistoria samt skaffar sig en överblick över det tyska språkets utveckling från 500-talet och fram till modern tid.
Detta innebär att efter avslutad delkurs ska de studerande kunna:

 • visa djupare insikter om det tyska språkets uppbyggnad och historia samt kunna dra egna slutsatser och teoretisera kring det tyska språkets utveckling
 • visa ett självständigt och kritiskt förhållningssätt till olika metoder inom äldre och modern språkvetenskaplig forskning
 • identifiera kontrastivt viktiga likheter och skillnader mellan svenska och tyska
 • tillämpa grundläggande färdigheter i akademiskt skrivande inom ett uppsatsarbete med didaktisk inriktning
 • kritiskt utvärdera det egna lärandet samt identifiera eventuella ytterligare kompetensbehov i ämnet.

4.
Tyskspråkig litteratur och litteraturhistoria,  6 högskolepoäng

Denna delkurs syftar till att de studerande ska lära känna ett antal tyskspråkiga litterära verk från upplysningen och fram till modern tid samt ur ett didaktiskt perspektiv kunna reflektera över litteraturen som kulturbärare.
Detta innebär att efter avslutad delkurs ska de studerande kunna:

 • visa ett omfattande kunnande kring de tyskspråkiga ländernas litteratur och kultur samt kunna identifiera relevanta problemställningar
 • uttrycka sina kunskaper kring litteraturhistoriska genrer och begrepp
 • använda elementär litterär analysteknik
 • kritiskt kunna utvärdera det egna lärandet samt identifiera eventuella ytterligare kompetensbehov i ämnet.

5.
Språkdidaktik II A,  6 högskolepoäng

Delkursen ger en fördjupning i de språkdidaktiska teorierna och skolans styrdokument samt kompletterar de övriga delkursernas innehåll genom att koppla det till den kommande yrkesrollen.
Efter avslutad delkurs ska de studerande kunna:

 • visa kunskap om elevers syn på och upplevelser av sitt språklärande samt reflektera över hur språkundervisningen bör utformas för att gynna elevers språkutveckling med utgångspunkt i teorier och forskning om inlärning av främmande språk
 • visa kunskaper om bedömning inom språkundervisning med utgångspunkt i skolans styrdokument och teorier om bedömning
 • visa kunskap om bakgrunden till skolans styrdokument med fokus på det europeiska samarbetet och den gemensamma referensramen (GERS)
 • diskutera och reflektera över samspelet mellan inre och yttre faktorer som är knutna till eleven, läraren och den konkreta undervisningssituationen och hur dessa kan bemötas genom att välja innehåll och relevanta arbetssätt i språkundervisningen
 • analysera och kritiskt granska undervisningsmaterial för undervisning i tyska som främmande språk ur ett språkdidaktiskt perspektiv och i relation till skolans styrdokument
 • visa kunskap om olika former av informations- och kommunikationsteknik och hur de kan användas i undervisningen för att utveckla ämnets innehåll och undervisningsformer såväl som elevernas lärande, samt praktiskt tillämpa dessa i sitt eget lärande.

6.
Språkdidaktik II B,  6 högskolepoäng

Syftet med delkursen är att den studerande ytterligare fördjupar sina teoretiska kunskaper inom språkdidaktik samt att den studerande utvecklar färdigheter att självständigt kunna träffa yrkesprofessionella val beträffande planering och genomföring av språkundervisningen inom grund- och gymnasieskola. Delkursen ska även introducera den studerande i vetenskapligt arbete och uppöva förmågan att planera en språkdidaktisk undersökning. Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa förmåga att självständigt välja relevanta innehåll och arbetssätt i språkundervisningen i relation till elevernas olika förutsättningar och behov och i relation till skolans styrdokument och relevant forskning
 • visa fördjupade kunskaper om den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS) och förmåga att göra relevanta bedömningar av elevers språkfärdigheter i relation till GERS och till skolans styrdokument
 • visa fördjupade kunskaper om användningen av IKT i språkundervisningen, IKT-utvecklingens betydelse för språkundervisningens innehåll och arbetsformer, samt förmåga att tillämpa IKT i undervisningen med utgångspunkt i relevant språkdidaktisk forskning
 • visa kunskaper om centrala språkdidaktiska forskningsområden och forskningsmetoder
 • visa förmåga att ställa en relevant forskningsfråga inom ett avgränsat problemområde som är kopplat till språkundervisningen inom grund- och gymnasieskola samt att utveckla en metod för att undersöka frågan
 • visa förmåga att förbereda, leda och utvärdera en diskussion kring valda delar av kurslitteraturen.

Innehåll

Kursen består av fyra obligatoriska delkurser:
Delkurs 1. Muntlig språkfärdighet med fonetik och kulturkunskap II, 5 hp
Delkurs 2. Skriftlig språkfärdighet II, 6,5 hp
Delkurs 3. Språk- och kulturhistoria med uppsats, 6,5 hp
Delkurs 4. Tyskspråkig litteratur och litteraturhistoria, 6 hp

De studerande väljer sedan en av de två didaktiska delkurserna:
Delkurs 5. Språkdidaktik II A, 6 hp
Delkurs 6. Språkdidaktik II B, 6 hp
De studerande som läser tyska som sitt första ämne OCH de studerande som har läst ett annat ämne än språk som första ämne läser delkurs 5, Språkdidaktik II A.
De studerande som har läst ett annat språk som första ämne läser delkurs 6, Språkdidaktik II B.

I alla kurser ingår att studenten ska koppla kursinnehållet till gymnasieskolans styrodkument.

Delkurser

1.
Muntlig språkfärdighet med fonetik och kulturkunskap II,  5 högskolepoäng

Delkursen behandlar tre olika kunskapsområden som är kopplade till ämnesteoretiska frågeställningar. Inom Muntlig språkfärdighet läggs stor vikt vid att träna den egna språkliga produktionen. Betydande tonvikt läggs på uppövandet av ett aktivt ordförråd liksom fraseologi. Inom kulturdelen diskuteras de tyskspråkiga ländernas kultur och samhällsliv med utgångspunkt i för kursen centrala texter. I fonetik ligger tonvikten på kontrastivt viktiga skillnader i svenskt och tyskt uttal.

2.
Skriftlig språkfärdighet II,  6,5 högskolepoäng

Delkursen omfattar ett fördjupat studium av tysk formlära med fokus på skriftlig textproduktion samt en fördjupad insyn i kontrastiv analys och översättning som didaktiska redskap. Delkursen består av två kunskapsområden, modern tysk syntax med ämnesdidaktik och språkanvändning i teori och praktik. I syntax läggs tonvikten på den teoretiska reflexionen kring centrala grammatiska begrepp och på analysen av kontrastivt viktiga skillnader mellan tyska och svenska. Ämnesdidaktiskt läggs fokus främst på diskussion om användbarheten av kontrastiva metoder för olika åldersgrupper. I språkanvändning övas skriftlig textproduktion genom översättning från svenska till tyska och reflekteras kring översättning som didaktiskt verktyg ur ett ämneshistoriskt perspektiv.

3.
Språk- och kulturhistoria med uppsats,  6,5 högskolepoäng

Delkursen omfattar två kunskapsområden, varav det första, språk- och kulturhistoria, fokuserar på huvuddragen av språkutvecklingen från germanska och fram till modern tyska. Representativa texter från respektive tidsperiod studeras både ur fonetisk, syntaktisk och kulturhistorisk synvinkel. Inom det andra området skrivs en mindre uppsats som är ämnesmässigt relaterad till delen språk- och kulturhistoria. Uppsatsen kan ha antingen språk- eller litteraturvetenskaplig tonvikt och ska vara didaktiskt inriktad. Inom ramen för uppsatsarbetet övas grundläggande färdigheter i akademiskt skrivande.

4.
Tyskspråkig litteratur och litteraturhistoria,  6 högskolepoäng

Delkursen innehåller en översiktlig framställning av tyskspråkig litteratur från och med upplysningen. Ett antal representativa verk (lyrik, prosa, dramatik) läses och analyseras med avseende på tidsbundna, stilistiskt typiska drag och hur de kan tillämpas i undervisning. Muntliga anföranden och skriftliga inlämningsuppgifter är en del av delkursen.

5.
Språkdidaktik II A,  6 högskolepoäng

Delkursen innehåller studier av olika aspekter av språklärande varvid diskussion och reflektion kring de didaktiska frågorna står i centrum. Ett viktigt inslag är elevers språkliga medvetande och hur de uppfattar sin situation som språkinlärare. Delkursen bjuder till reflektion och diskussion om medvetenhet vid studentens egen språkinlärning samt hur dessa kunskaper kan användas i språkundervisningen. Olika aspekter av bedömning och betygsättning i språk utgör ett annat viktigt inslag i delkursen. Den gemensamma europeiska referensramen (GERS) behandlas och sätts i relation till svenska skolans ämnesplaner i moderna språk. I delkursen ingår också studier av hur informationsteknik kan användas i språkundervisningen liksom att granska andra typer av undervisningsmaterial. Genom dessa olika teman i delkursen kan studenten koppla de olika delkursernas innehåll till det framtida yrket och den konkreta undervisningssituationen liksom till de krav som ställs på språkläraren i sitt uppdrag i skolan.

6.
Språkdidaktik II B,  6 högskolepoäng

Delkursen innebär ett fördjupat studium av språkdidaktiska teorier och forskning med särskilt fokus på de nya mediernas betydelse för språkundervisningen, för såväl ämnets innehåll som dess undervisningsformer. Den studerande uppöver sin förmåga att självständigt planera, genomföra och utvärdera språkundervisningen samt att använda och kritiskt ta ställning till IKT som resurs för elevers lärande. Den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS) studeras i ett bedömningsperspektiv, och den studerande får även praktisk övning i hur den kan användas i bedömningen av elevers kunskaper och färdigheter i relation till skolans styrdokument. Den studerande introduceras också till centrala forskningsområden och forskningsmetoder inom språkdidaktik och uppövar sin förmåga att formulera en relevant forskningsfråga inom ett avgränsat område samt att beskriva en relevant metod för att besvara frågan.

Examinationsformer

Delkurs 1: kontinuerlig examination genom aktivit deltagande i seminarier, muntliga och skriftliga presentationer samt muntliga och skriftliga inlämningsuppgifter.
Delkurs 2: kontinuerlig examination i form av skriftliga inlämningsuppgifter, skriftligt prov i översättning och teoretisk grammatik.
Delkurs 3: kontinuerlig muntlig och skriftlig examination, skriftliga inlämningsuppgifter samt uppsats.
Delkurs 4: kontinuerlig muntlig och skriftlig examination, skriftliga inlämningsuppgifter.
Delkurs 5: Kontinuerlig muntlig och skriftlig examination, muntliga presentationer och diskussioner samt skriftliga reflekterande texter.
Delkurs 6: Kontinuerlig muntlig och skriftlig examination, muntliga presentationer och diskussioner samt skriftliga reflekterande texter.

Arbetsformer

Kursen genomförs i seminarieform för att stimulera deltagarnas aktiva medverkan. Föreläsningar förekommer också. All undervisning sker på tyska, med undantag av vissa moment i språkdidaktik som sker på svenska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För VG på hela kursen krävs VG på 4 delkurser.

Betygsrapportering:
Moment 1: Muntlig språkfärdighet med fonetik och kulturkunskap II - 5 hp
Moment 2: Skriftlig språkfärdighet II - 6,5 hp
Moment 3: Språk- och kulturhistoria med uppsats - 6,5 hp
Moment 4: Tyskspråkig litteratur och litteraturhistoria - 6 hp
Moment 5: Språkdidaktik II A - 6 hp
Moment 6: Språkdidaktik II B - 6 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Tyska I med didaktisk inriktning, 30 hp grundnivå 1, varav 22,5 hp godkända vid registrering inklusive delkursen Skriftlig språkfärdighet och en av Språkdidaktik-delkurserna, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Ersätter TY1039.

 • Kursen innehåller två till tre fältdagar vid en grund- eller gymnasieskola.
 • För nätbaserad kurs krävs tillgång till dator, headset, webbkamera och internetuppkoppling.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur