Kursplan

Kursplan: Tyska grundläggande kurs III

Kurskod: TY1064
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Tyska (TYA)
Ämnesgrupp: Tyska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Fastställd:
Fastställd 2013-09-12.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-09-12.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • läsa och diskutera längre och mer komplexa texter som berör kända ämnen
 • läsa och diskutera huvudinnehållet i korta autentiska texter om kända ämnen
 • redogöra för huvudinnehållet i långsamt talad tyska om kända ämnen
 • interagera muntligt och med viss variation i samtal om vardagsnära ämnen
 • uttrycka sig skriftligt och med viss variation om vardagsnära ämnen
 • visa och tillämpa grundläggande kunskaper om språkets struktur
 • visa grundläggande kunskaper om de tyskspråkiga ländernas samhällsliv samt medvetenhet om kulturens betydelse för språkinlärningen
 • visa flexibilitet i användningen av olika inlärningsstrategier.

Innehåll

I kursen ingår läsning av längre och mer komplexa tyska texter, skriftliga övningar, uttalsövningar och hörövningar av varierande slag.
De studerande övar också upp sin förmåga att använda tyska på ett varierat sätt i muntlig och skriftlig interaktion inom vardagsnära områden. Även övningar i fri skrivning ingår. De studerande läser och diskuterar kortare autentiska texter och övar upp sin förmåga att uppmärksamma kulturspecifika fenomen i det tyska språket och de tysktalande länderna samt att ta ställning till dessa utifrån ett självständigt perspektiv. I kursen ingår övningar i grundläggande tysk grammatik samt analyser av språkets uppbyggnad med hjälp av relevant grammatisk terminologi. Ur ett kontrastivt perspektiv analyseras också grundläggande skillnader mellan det svenska och det tyska språket och de konsekvenser dessa har för språkinlärningen. Kursen bygger på en kontinuerlig progression och kräver den studerandes ansvarstagande för sina studier, medvetenhet om sin språkinlärning samt stor självständighet.

Examinationsformer

Kursen examineras fortlöpande genom aktivt deltagande på seminarierna samt skriftliga inlämningsuppgifter.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på minst 4 hp.

Betygsrapportering:
Moment 1: Muntlig och skriftlig examination, del 1 - 1 hp
Moment 2: Muntlig och skriftlig examination, del 2 - 3 hp
Moment 3: Muntlig och skriftlig examination, del 3 - 2,5 hp
Moment 4: Muntlig och skriftlig examination, del 4 – 1 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Tyska grundläggande kurs II eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Kursen omfattar fyra delmoment som bygger på varandra. Moment 2 bygger på moment 1, moment 3 bygger på moment 2 och moment 4 bygger på moment 3.

Ersätter TY1061.

Summary in English

The course aims to deepen and develop a basic knowledge of the German language and thus be a first step in preparing the student for further university studies. Upon completion of the course the students should be able to:

 • read and discuss longer and more complex texts about topics well known to the student
 • read anc discuss the main content in short authentic texts about topics well known to the student
 • describe the main content in slowly spoken German about topics well known to the student
 • interact orally, and with some variation, in conversations about every-day topics
 • express themselves in writing, and with some variation, on every-day topics
 • demonstrate and apply a basic knowledge of the structure of the language
 • demonstrate a basic knowledge of German-speaking societies and show awareness of the importance of culture for langauge learning
 • demonstrate flexibility in the use of different learning strategies.

Litteratur

Referenslitteratur