Kursplan

Kursplan: Tyska grundläggande kurs I

Kurskod: TY1067
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Tyska (TYA)
Ämnesgrupp: Tyska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Fastställd:
Fastställd 2015-03-06.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-03-06.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • läsa och förstå texter i välkända ämnen
 • förstå långsamt talad tyska i välkända ämnen
 • interagera muntligt på tyska i vardagliga situationer
 • identifiera systematiska likheter och skillnader mellan det svenska och det tyska språket gällande uttal, grammatik och ordförråd
 • använda grundläggande grammatiska begrepp och tillämpa dessa i enklare grammatiska analyser
 • visa medvetenhet om olika inlärningsstrategier och tillämpa dessa i sin språkinlärning.

Innehåll

Kursen är en introduktion till det tyska språket och kulturen i de tysktalande länderna. I kursen ingår läsning av enklare texter, skriftliga övningar, uttalsövningar och hörövningar av varierande slag. De studerande övar också upp sin förmåga att använda tyska i muntlig och skriftlig interaktion i enkla vardagssituationer samt att uppmärksamma kulturspecifika fenomen i det tyska språket och de tysktalande länderna. I kursen ingår övningar i grundläggande tysk grammatik samt enklare analyser av språkets uppbyggnad med hjälp av relevant grammatisk terminologi. Genom jämförelser av det svenska och det tyska språket uppmärksammas också systematiska skillnader och de konsekvenser dessa har för språkinlärningen. Kursen bygger på en kontinuerlig progression och kräver såväl den studerandes ansvarstagande för sina studier, medvetenhet om sin språkinlärning som stor självständighet.

Examinationsformer

Kursen examineras fortlöpande genom aktivt deltagande på seminarierna samt muntliga och skriftliga inlämningsuppgifter.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Betygsrapportering:
Moment 1: Muntlig och skriftlig examination, del 1 - 1 hp
Moment 2: Muntlig och skriftlig examination, del 2 - 3 hp
Moment 3: Muntlig och skriftlig examination, del 3 - 2,5 hp
Moment 4: Muntlig och skriftlig examination, del 4 - 1 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Grundläggande behörighet. Förkunskaper i tyska är inte nödvändiga.

Övrigt

Kursen består av fyra delmoment där efterföljande moment bygger på momentet före.

Ersätter TY1062.

Summary in English

Upon completion of the course the students should be able to:

 • read and understand texts on well known subjects
 • understand slowly spoken German on well known subjects
 • have a large enough vocabulary to be able to express themselves orally in every day situations
 • identify systematic similarities and differences between the Swedish and the German language regarding pronunciation, grammar and vocabulary
 • use basic grammatical concepts and apply these in simple grammatical analyses
 • show awareness of different learning strategies and apply these in their own language learning.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UTB
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska, kan komma att ges på Tyska
Undervisningstid:Kväll
Studieform:IT-distans
Studieplatser:100
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet. Förkunskaper i tyska är inte nödvändiga.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:9

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2UTE
 Ges endast som del av ett kurspaket!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska, kan komma att ges på Tyska
Undervisningstid:Kväll
Studieform:IT-distans
Studieplatser:100
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet. Förkunskaper i tyska är inte nödvändiga.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:9

Ansök

Ansök på Antagning.se