Kursplan

Kursplan: Tyska: Muntlig språkfärdighet med fonetik och kulturkunskap I

Kurskod: TY1072
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Tyska (TYA)
Ämnesgrupp: Tyska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Tyska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2017-02-13.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-02-13.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursen syftar till att den studerande ska utveckla grundläggande färdigheter i att tala och förstå tyska samt förvärva ett gott uttal och en god färdighet i att uttrycka sig på tyska. Den studerande ska även tillägna sig grundläggande kunskaper kring de tyskspråkiga ländernas kultur och samhällsliv. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • interagera muntligt i olika situationer och autentiska sammanhang
  • identifiera grundläggande skillnader mellan svenskt och tyskt uttal och reflektera över uttalsfenomen i sin egen och andras språkinlärning
  • visa kunskaper om historia, geografi och samhällsliv i de tyskspråkiga länderna och göra jämförelser med egna erfarenheter samt reflektera över kulturella frågor
  • genomföra och ta ställning till kortare muntliga och skriftliga presentationer av aktuella och kända ämnen och använda olika presentationsmetoder
  • tillämpa modern informationsteknologi
  • kommentera och diskutera innehåll och språk i olika tyskspråkiga filmer
  • reflektera över sitt eget och andras lärande.

Innehåll

Kursen innehåller en genomgång av elementär fonetik samt av principerna för tyskt uttal. Den innehåller övningar i att förstå tyskt tal och i att kommunicera på tyska i olika situationer och inom olika ämnesområden. Stor vikt läggs dessutom på att aktivt öva upp ordförråd och fraseologi med anknytning till vardagliga situationer. I kulturmomentet ingår en övergripande introduktion till de tyskspråkiga ländernas historia, geografi och samhällsliv. Genom att undersöka och diskutera aktuella samhällsfrågor får den studerande ytterligare möjlighet till muntlig träning varvid också kulturkontrastiva reflektioner utifrån den studerandes kulturella bakgrund görs.

Examinationsformer

Kursen examineras kontinuerligt genom aktivt deltagande i seminarier och skriftliga uppgifter.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, obligatoriska seminarier och gruppövningar.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För betyget Väl Godkänd på hela kursen krävs Väl Godkänd på minst 4 högskolepoäng.

Betygsrapportering:
Moment 1: Muntlig språkfärdighet - 2 hp
Moment 2: Kulturkunskap - 3,5 hp
Moment 3: Fonetik - 2 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Områdesbehörighet 2/A2 (inkl tyska 3) eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på Svenska och Engelska för grundläggande behörighet. Kravet på Aktuellt språk Steg 3 kan ersättas med godkänt resultat på Tyska grundläggande kurs III, 7,5 högskolepoäng och Tyska grundläggande kurs IV, 7,5 högskolepoäng vid Högskolan Dalarna

Övrigt

Ersätter TY1035.

Likabehandlingsaspekter ska beaktas i innehåll, litteratur, undervisning och utvärdering. Kursen ska även medvetandegöra och problematisera hållbar utveckling.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VCY
 Ges endast som del av ett kurspaket!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Tyska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:50
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 2/A2 (inkl tyska 3) eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på Svenska och Engelska för grundläggande behörighet. Kravet på Aktuellt språk Steg 3 kan ersättas med godkänt resultat på Tyska grundläggande kurs III, 7,5 högskolepoäng och Tyska grundläggande kurs IV, 7,5 högskolepoäng vid Högskolan Dalarna

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:8

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2VCZ
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Tyska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:50
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 2/A2 (inkl tyska 3) eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på Svenska och Engelska för grundläggande behörighet. Kravet på Aktuellt språk Steg 3 kan ersättas med godkänt resultat på Tyska grundläggande kurs III, 7,5 högskolepoäng och Tyska grundläggande kurs IV, 7,5 högskolepoäng vid Högskolan Dalarna

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:8

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2VCX
 Ges endast som del av ett kurspaket!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Tyska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:50
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 2/A2 (inkl tyska 3) eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på Svenska och Engelska för grundläggande behörighet. Kravet på Aktuellt språk Steg 3 kan ersättas med godkänt resultat på Tyska grundläggande kurs III, 7,5 högskolepoäng och Tyska grundläggande kurs IV, 7,5 högskolepoäng vid Högskolan Dalarna

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:8

Ansök

Ansök på Antagning.se