Kursplan

Kursplan: Tyska: Muntlig språkfärdighet och kulturkunskap II

Kurskod: TY1073
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Tyska (TYA)
Ämnesgrupp: Tyska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Tyska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd 2017-02-13.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-02-13.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursen syftar till att den studerande ska förbättra sin förmåga att uttrycka sig ledigt och korrekt på tyska. Den studerande ska ytterligare fördjupa och bredda sina kunskaper kring de tyskspråkiga ländernas kultur och samhällsliv.
Detta innebär att den studerande efter genomgången kurs förutom generell ökad språkkompetens även ska kunna:

  • uttrycka sig muntligt och skriftligt någorlunda korrekt och med språklig variation kring innehåll hämtat från olika områden
  • använda och anpassa språket effektivt till olika sociala, intresse- eller yrkesrelaterade sammanhang
  • visa kunskaper och insikter om de tyskspråkiga ländernas moderna historia och aktuella samhällsyttringar
  • göra bedömningar baserade på kunskap rörande relevanta samhällsetiska frågor samt göra kritiska jämförelser mellan förhållandena i de tyskspråkiga länderna och egna erfarenheter av sådana frågor
  • kritiskt utvärdera det egna lärandet samt identifiera ytterligare kompetensbehov i ämnet.

Innehåll

Kursen består av två delmoment. Inom momentet Muntlig språkfärdighet läggs stor vikt vid att träna den egna språkliga kompetensen. Betydande tonvikt läggs på uppövandet av ett aktivt ordförråd liksom fraseologi. Inom momentet Kulturkunskap diskuteras de tyskspråkiga ländernas kultur och samhällsliv med utgångspunkt i för kursen centrala texter.

Examinationsformer

Kursen examineras kontinuerligt genom aktivt deltagande i seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, obligatoriska seminarier och gruppövningar.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen, krävs VG på moment 2.

Betygsrapportering:
Moment 1: Muntlig språkfärdighet - 3 hp
Moment 2: Kulturkunskap - 4,5 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Tyska: Muntlig språkfärdighet med fonetik och kulturkunskap I, 7,5 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på Svenska och Engelska för grundläggande behörighet

Övrigt

Ersätter TY1051.

Likabehandlingsaspekter ska beaktas i innehåll, litteratur, undervisning och utvärdering. Kursen ska även medvetandegöra och problematisera hållbar utveckling.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VD7
 Ges endast som del av ett kurspaket!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Tyska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:50
Behörighetskrav: [?]Tyska: Muntlig språkfärdighet med fonetik och kulturkunskap I, 7,5 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på Svenska och Engelska för grundläggande behörighet

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:6

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2VD8
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Tyska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:50
Behörighetskrav: [?]Tyska: Muntlig språkfärdighet med fonetik och kulturkunskap I, 7,5 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på Svenska och Engelska för grundläggande behörighet

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:6

Ansök

Ansök på Antagning.se
 

Vårterminen 2018

Anmälningskod:HDA-V2VDA
 Ges endast som del av ett kurspaket!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v3, 2018 - v22, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Tyska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:50
Behörighetskrav: [?]Tyska: Muntlig språkfärdighet med fonetik och kulturkunskap I, 7,5 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på Svenska och Engelska för grundläggande behörighet

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:6